Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Ministerialny grant dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii
shutterstock 153389081

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr otrzymało grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowców, doktorantów i studentów. Wartość dofinansowania to 1,9 mln zł.

wctt_grant.jpgWsparcie dla naukowców i przedsiębiorców

Projekt „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ma być realizowany do 2022 r. Jest on kontynuacją prac, które uczelnia prowadziła w ostatnich latach na rzecz komercjalizacji wyników badań, m.in. w ramach programu Inkubator Innowacyjności (2014-2015), Inkubator Innowacyjności+ (2017-2018) oraz Inkubator Innowacyjności 2.0 (2019-2020).

 

Działaniami komercjalizacyjnymi będą objęte wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, zgłaszane przez pracowników zgodnie z regulaminem własności intelektualnej PWr.

Prace obejmą cały proces: od planowania projektów badawczych, poprzez monitoring i ocenę powstających rezultatów badawczych, tworzenie ofert technologicznych i poszukiwanie nabywców, aż po prowadzenie negocjacji i zawieranie umów komercjalizacyjnych.

Wsparcie dla projektów i ochrona patentów

Pracownikom, doktorantom czy studentom zaangażowanym w realizację projektu B+R będzie udzielana pomoc doradcza przy planowaniu projektów badawczych w zakresie istniejących potrzeb rynku, a także obecnego stanu techniki w danym obszarze i możliwości przyszłej ochrony patentowej.

firlej.jpg
– Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których rozpoczynane są projekty, na które nie ma zapotrzebowania rynkowego lub których nie da się prawnie ochronić. W trakcie realizacji prac, zespół będzie mógł skorzystać z pomocy doradczej w zakresie własności intelektualnej, dopuszczalnych treści publikacji pod kątem ewentualnych zagrożeń dla przyszłej ochrony patentowej i komercjalizacji – mówi dr Jacek Firlej, dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii.

Centralny rejestr projektów na PWr

PWr prowadzi centralny rejestr wszystkich projektów badawczych i udostępnia go zainteresowanym przedsiębiorcom. Powstające w projektach rezultaty, mogące mieć zastosowania praktyczne, są zgłaszane do uczelnianego systemu komercjalizacji. Wyniki monitoringu są zbierane i udostępniane podmiotom zewnętrznym w postaci internetowej bazy danych.

W ramach projektu zostaną opracowane oferty technologiczne adresowane do potencjalnych nabywców rynkowych. Następnie zostaną podjęte próby kontaktu bezpośredniego z tymi nabywcami. Jak wynika z doświadczeń WCTT, to najlepszy sposób dotarcia do właściwych podmiotów. Ponadto oferta technologiczna będzie promowana podczas targów i konferencji branżowych, a także w ramach uczelnianego portalu dedykowanego przedsiębiorcom.

– Zakładamy, że w wyniku tych działań skomercjalizowanych zostanie 20 wynalazków lub technologii opracowanych na PWr. Ponadto pozyskamy dla uczelni co najmniej dziesięć komercyjnych zleceń badawczych, a także podejmiemy próbę założenia kolejnych spółek spin-off , których obecnie mamy sześć – wylicza dr Jacek Firlej.

 

wctt_targi.jpgPunkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii w CWiNT

Na potrzeby sprawnej obsługi zapytań ze strony przedsiębiorstw, dotyczących zakupu własności intelektualnej, wspólnych projektów badawczych, czy komercyjnych badań zleconych, utworzono w poprzednich latach uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii w CWINT, pełniący rolę tzw. „jednego okienka”.

W projekcie zaplanowano również działania ukierunkowane na podniesienie gotowości wdrożeniowej wybranych wyników badań. Ma to polegać na wytworzeniu prototypu lub przebadaniu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
W realizacji projektu wezmą udział: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej oraz Instytut Transferu Technologii sp. z o.o.

 

W tegorocznej edycji ministerialnego programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” wpłynęło 38 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 32 wnioskodawców prowadzących działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

ula PWr