Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
O WCTT

fed2ef6467cd156703515242022346e71Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) Politechniki Wrocławskiej zostało powołane w 1995 roku z inicjatywy Prof. Jana Kocha, jako pierwsze tego typu centrum w Polsce. Powstało w odpowiedzi na potrzeby instytucji świata nauki i gospodarki. Jest samofinansującą się jednostką Politechniki Wrocławskiej.


Misja WCTT:

 • KOMERCJALIZACJA – komercjalizacja wyników badań naukowych uzyskiwanych w Politechnice Wrocławskiej
 • WSPÓŁPRACA BADAWCZA – animowanie współpracy badawczej i technologicznej
 • INNOWACJE – wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Centrum jest członkiem Enterprise Europe Network (EEN) – największej na świecie sieci wspierania biznesu powołanej przez Komisję Europejską. Celem sieci jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w ekspansji na rynkach międzynarodowych. Jako ośrodek Sieci oraz koordynator konsorcjum Enterprise Europe Network w zachodniej Polsce, WCTT oferuje bezpłatne, kompleksowe usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe w zakresie transferu technologii i wsparcia działalności na rynku międzynarodowym.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii już od 1999 roku pomaga naukowcom i przedsiębiorstwom uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczych oraz dostępie do finansowania z programów ramowych. Do 2001 roku Centrum pełniło rolę Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK). Obecnie jest członkiem Horyzontalnego Punktu Kontaktowego (HPK) w regionie Polska Południowo-Zachodnia, udzielając konsultacji oraz świadcząc usługi wspierające naukowców i badaczy w konkursach oraz grantach finansowanych z programu Horyzont Europa.

WCTT jest jednym z krajowych liderów komercjalizacji rezultatów prac badawczych, zapewniających skuteczny transfer wiedzy i technologii do innowacyjnej gospodarki. Od początku istnienia Centrum traktowało transfer i komercjalizację technologii jako jeden z podstawowych obszarów swojej działalności. Wraz z upływem lat i upowszechnianiem się na świecie koncepcji Uniwersytetu Trzeciej Generacji (tj. łączenia trzech podstawowych funkcji nowoczesnego uniwersytetu: edukacji, badań i komercjalizacji), wdrażanie wyników badań do praktyki gospodarczej nabrało coraz większego znaczenia. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jest inicjatorem i jednym z założycieli ogólnopolskiego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), grupującego obecnie ponad 60 centrów z uczelni publicznych.

 

Główne osiągnięcia w latach 1995-2021:

 • zorganizowano ponad 1047 szkoleń i konferencji,
 • przeszkolono ponad 56 tys. osób,
 • udzielono prawie 38 tys. konsultacji,
 • wsparto złożenie ponad 690 wniosków o dofinansowanie badań przez Komisję Europejską,
 • przeprowadzono 615 audytów technologicznych, wzorniczych i marketingowych,
 • uczestniczono w podpisaniu 164 umów międzynarodowego transferu technologii i umów handlowych,
 • wsparto założenie 162 przedsiębiorstw innowacyjnych (start- upów),
 • skomercjalizowano ponad 85 wyników badań naukowych (wynalazki, patenty, know-how od 2014 roku),
 • sfinansowano 303 mini-granty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.
News
letter
Newsletter WCTT