Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zrealizowane projekty

Ponad 100 dużych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł krajowych, europejskich i amerykańskich. Setki szkoleń, tysiące spotkań i konsultacji…

Z realizowanych przez WCTT projektów – międzynarodowych, krajowych i regionalnych – korzystali doświadczeni menedżerowie, ale i przedsiębiorcy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, naukowcy, którzy nie tylko chcą zdobywać wiedzę, ale i przyczynić się do rozwoju gospodarki.

Poniżej znajdą Państwo informacje o wybranych projektach zrealizowanych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Czas realizacji Tytuł projektu Typ projektu
2019 -2020
Inkubator Innowacyjności 2.0
Partnerzy
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr, Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o.
Source of financing
MNiSW
Główny cel projektu / krótka informacja
Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” wspiera transfer wyników badań naukowych z Politechniki Wrocławskiej do gospodarki:
 • Pomoc doradcza dla zespołów naukowych,
 • Scouting projektów badawczych,
 • Analiza, ocena i wartościowanie rezultatów badawczych,
 • Tworzenie ofert technologicznych i poszukiwanie nabywców,
 • Negocjacje z nabywcami,
 • Udział w opracowaniu i zawieraniu umów,
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PWr.
2017 -2019
Inkubator Innowacyjności +
Partnerzy
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr, Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o.
Source of financing
MNiSW
Główny cel projektu / krótka informacja
Projekt „Inkubator Innowacyjności +” wspiera transfer wyników badań naukowych z Politechniki Wrocławskiej do gospodarki:
 • Pomoc doradcza dla zespołów naukowych,
 • Scouting projektów badawczych,
 • Analiza, ocena i wartościowanie rezultatów badawczych,
 • Tworzenie ofert technologicznych i poszukiwanie nabywców,
 • Negocjacje z nabywcami,
 • Udział w opracowaniu i zawieraniu umów,
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PWr.
 
Rezultaty
Najważniejsze osiągnięcia w latach 2017- 2018:
 • Dokonano wstępnej oceny niemal 200 wynalazków i innych rezultatów badawczych,
 • Opracowano 61 analizy potencjału komercyjnego (due diligence),
 • Opracowano poradnik dla pracowników PWr w zakresie komercjalizacji,
 • Odbyto ponad 160 spotkań z przedsiębiorstwami w celu zainteresowania ich ofertą technologiczną PWr,
 • Skomercjalizowano 18 rezultatów badawczych (sprzedaż lub licencja),
 • Zaprezentowano oferty technologiczne na 14 konferencjach i wystawach.
2008 -2019
Enterprise Europe Network West Poland
Partnerzy
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, achodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
Source of financing
COSME, MPiT
Główny cel projektu / krótka informacja
Enterprise Europe Network (EEN) to największa na świecie sieć, wspierająca przedsiębiorców w rozwoju biznesu w wymiarze międzynarodowym. Głównym celem EEN jest wspieranie sektora MŚP w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i w internacjonalizacji. Innymi słowy EEN ma zwiększać zdolność firm do wychodzenia ze swoimi produktami, usługami i technologiami poza granice Polski oraz do wprowadzania zagranicznych produktów, usług i technologii na teren naszego kraju.
Rezultaty
(English) Z realizowanych przez WCTT projektów – międzynarodowych, krajowych i regionalnych – korzystali doświadczeni menedżerowie, ale i przedsiębiorcy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, naukowcy, którzy nie tylko chcą zdobywać wiedzę, ale i przyczynić się do rozwoju gospodarki. Uwagi do listy projektów zrealizowanych: Lista projektów powinna składać się z tytułu projektu, lat realizacji.
2015 -2019
KAM West Poland
Partnerzy
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Source of financing
Horyzont 2020
Główny cel projektu / krótka informacja
Wsparcie innowacyjnych firm, które uzyskały finansowanie w ramach SME Instrument oraz w przyszłości EIC Pilot i innych. W ramach projektu określa się potrzeby firmy w celu wyboru odpowiedniego coacha z listy komisji Europejskiej, który zdiagnozuje potrzeby rozwojowe firmy.
2011 -2014
Naukowy Inkubator Technologiczny
Source of financing
Zlecenie komercyjne
Główny cel projektu / krótka informacja
Wyspecjalizowane usługi doradcze dla start-upów inkubowanych w Naukowym Inkubatorze Technologicznym sp. z o.o.
Rezultaty
Przeprowadzenie analiz innowacyjności i potencjału międzynarodowego dla 30 start-upów.
1999 -2021
Regionalny Punkt Kontaktowy
Source of financing
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Główny cel projektu / krótka informacja
Wsparcie w zakresie pozyskiwania i rozliczenia projektów z programów ramowych:
 • Akcje informacyjne i szkoleniowe,
 • Usługi konsultacyjne, pomoc w realizacji i rozliczaniu projektu,
 • Upowszechnianie dokumentacji dotyczącej programów ramowych,
 • Wyszukiwanie potencjalnych partnerów do projektów,
 • Pomoc administracyjno - prawna naukowcom przyjeżdżającym do Polski,
 • Współpraca z Siecią Krajowego Punktu Kontaktowego.
Rezultaty
Od 1999 roku w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK), wspieramy naukowców i przedsiębiorców w uczestnictwie w europejskich projektach badawczych.
 • Udział tysięcy osób w setkach zorganizowanych szkoleń i dniach informacyjnych,
 • Udzielnie tysięcy konsultacji,
 • Udzielanie pomocy w opracowaniu setek wniosków projektowych,
 • Przygotowanie i upowszechnianie filmów tematycznych, ulotek, folderów, poradników, wystaw o programach ramowych,
 • Tysiące godzin mentoringu dla zespołów naukowych.
2014 -2015
Inkubator Innowacyjności
Source of financing
MNiSW
Główny cel projektu / krótka informacja
Projekt „Inkubator Innowacyjności +” wspiera transfer wyników badań naukowych z Politechniki Wrocławskiej do gospodarki:
 • Pomoc doradcza dla zespołów naukowych,
 • Scouting projektów badawczych,
 • Analiza, ocena i wartościowanie rezultatów badawczych,
 • Tworzenie ofert technologicznych i poszukiwanie nabywców,
 • Negocjacje z nabywcami,
 • Udział w opracowaniu i zawieraniu umów,
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PWr.
Rezultaty
Najważniejsze osiągnięcia w latach 2014- 2016:
 • Wstępnej ocenie poddano 194 projekty badawcze i ponad 157 rezultatów badawczych,
 • Wyselekcjonowano 106 rezultatów badawczych posiadających potencjał komercjalizacyjny,
 • Opracowano oferty technologiczne dla 135 rezultatów badawczych,
 • Opracowano analizy potencjału komercyjnego dla 111 rezultatów badawczych,
 • Promowano technologie Politechniki Wrocławskiej na 9 imprezach targowych - krajowych i zagranicznych,
 • Skomercjalizowano 12 rezultatów badawczych,
 • Dokonano 4 międzynarodowe zgłoszenia patentowe w trybie PCT,
 • Podniesiono gotowość wdrożeniową 8 rezultatów badawczych.
2006 -2014
Start Up. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/ wynikach prac naukowych
Source of financing
MNiSW (NCBR)
Główny cel projektu / krótka informacja
Celem projektu jest upowszechnienie w środowisku akademickim wiedzy nt. przedsiębiorczości akademickiej oraz udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób (pracowników, studentów i absolwentów uczelni dolnośląskich) chcących założyć własną działalność gospodarczą. Wsparcie oferowane jest dla takich pomysłów biznesowych, które są innowacyjne, a równocześnie wykorzystują wiedzę pochodzącą z uczelni.
Rezultaty
Najważniejsze osiągnięcia w latach 2006- 2014:
 • Wydano podręcznik "Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą",
 • Ponad tysiąc godzin konsultacji,
 • Przeszkolono ponad tysiąc osób z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Pomoc w założeniu prawie 200 firm,
 • Pomoc w złożeniu ok. 100 wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej.
2012 -2014
Dolnośląski Bon na Innowacje
Partnerzy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Source of financing
UMWD (RPOWD 2007 - 2013)
Główny cel projektu / krótka informacja
„Dolnośląski Bon na Innowacje” to szansa dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska na nawiązanie rzeczywistej współpracy z jednostkami naukowymi. Projekt wspiera prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (w formie projektów celowych).
Rezultaty
Najważniejsze osiągnięcia w latach 20012- 2014:
 • Zweryfikowano 572 wniosków o Dolnośląski Bon na Innowacje, spośród których 378 uzyskało dofinansowanie (Dolnośląski Bon),
 • Sfinansowano 303 mini-granty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez jednostki naukowe na rzecz MŚP,
 • Wydano publikację „Innowacyjne produkty Dolnego Śląska, czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką” pokazującą kilkadziesiąt przykładów współpracy naukowców z przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych produktów i usług.
2011 -2013
STT - Budowa Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej
Główny cel projektu / krótka informacja
Opracowanie modelu STT, opracowanie studium wykonalności, opracowanie koncepcji i stworzenie bazy danych gromadzących wyniki badań naukowych prowadzonych na uczelni.
Rezultaty
Kolejno wykonano działania:
 • Przegląd i analiza systemów transferu technologii w kilkunastu prestiżowych uczelniach europejskich,
 • Opracowanie koncepcji i modelu STT dla PWr,
 • Przeprowadzenie badań w społeczności akademickiej PWr, na podstawie których wprowadzono modyfikacje w przygotowanym wcześniej modelu,
 • Przygotowanie studium wykonalności STT,
 • Pilotażowe wdrożenie systemu - rozpoczęcie monitoringu kilkunastu projektów badawczych pod kątem komercjalizacji ich wyników (od 2013 r.).
2013 -2014
Pilotażowe wdrożenie Systemu Transferu Technologii PWr
Główny cel projektu / krótka informacja
W okresie czerwiec 2013 – czerwiec 2014 r. na zlecenie Kierownictwa Uczelni WCTT realizowało pilotażowe wdrożenie Systemu Transferu Technologii (STT) Politechniki Wrocławskiej. W ramach pilotażu wykonywano zadania związane z przygotowaniem rezultatów prac badawczych do komercjalizacji, w zakresie ograniczonym do monitoringu kilkunastu projektów badawczych i analizy potencjału komercyjnego zidentyfikowanych rezultatów badawczych.
Rezultaty
Efekty pilotażu:
 • odbyto ok. 105 spotkań/rozmów z naukowcami realizującymi projekty,
 • dokonano analizy ok. 75 dokumentów projektowych (wniosków, umów, sprawozdań),
 • spośród ok. 150 rezultatów badawczych wyselekcjonowano 25 rezultatów do dalszych prac,
 • opracowano 23 pisemne „wstępne oceny zdolności do komercjalizacji”,
 • opracowano 14 pisemnych „analiz potencjału rynkowego”.
2011 -2012
JST - Promocja transferu wiedzy i innowacji, rekomendacje dla instytucji publicznych wdrażających Dolnośląską Strategię Innowacji
Source of financing
Zlecenie komercyjne
Główny cel projektu / krótka informacja
Opracowanie zawierające rekomendacje dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego wdrazających DSI w zakresie tworzenia odpowiednich warunków i wsparcia dla transferu wiedzy i technologii.
2010 -2011
Aktualizacja RSI - Wykonanie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 wraz z planem wykonawczym do RSI WD na lata 2012-2014
Partnerzy
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp.zo.o.
Source of financing
Zlecenie komercyjne
Główny cel projektu / krótka informacja
Wsparcie Zarządu Województwa Dolnośląskiego przy realizacji polityki rozwoju w zakresie dot. Rozwoju innowacyjnego, poprzez usprawnienie procesów zarządczych oraz ukierunkowanie polityki innowacyjnej na obszary o największym potencjale wzrostu.
2010 -2012
BIOS - Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu
Partnerzy
PPNT, SOOIPP, PSDB sp.zo.o. WYG Sp.zo.o.
Główny cel projektu / krótka informacja
Celem BIOSu jest wzmocnienie rozwoju ośrodków innowacji w Polsce - parków i inkubatorów technologicznych, centrów innowacji i transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz sieci aniołów biznesu i funduszy seed/venture. Będzie to osiągnięte na drodze spotkań konsultacyjnych, wydania specjalnych poradników, szkoleń dla beneficjentów oraz wymiany doświadczeń.
2009 -2012
WATT - Wrocławska Akademia Transferu Technologii
Główny cel projektu / krótka informacja
Celem projektu jest podniesienie umiejętności pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych w zakresie skutecznego transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, budowania relacji naukowo-biznesowych, finansowania innowacji, zakładania i prowadzenia spółek typu spin-off.
2009 -2012
JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation Kontrakt
Partnerzy
Komisja Europejska, Investitionsbank Berlin, inni partnerzy zagraniczni
Główny cel projektu / krótka informacja
Celem projektu jest stworzenie kompleksowego międzynarodowego systemu obejmującego fundusz gwarancyjny oraz doradztwo dla MŚP w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych.
2008 -2009
BiTT – Badania i Transfer Technologii, Podnoszenie świadomości potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych
Główny cel projektu / krótka informacja
Celem projektu jest podniesienie świadomości pracowników naukowych uczelni wyższych oraz pracowników centrów transferu technologii, działów nauki i współpracy zagranicznej w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych skutecznej współpracy na linii nauka-gospodarka.
2008 -2009
EEFQM - Europejskie ramy edukacyjne dla zarządzania jakością (European Educational Fremework for Quality Management)
Partnerzy
University of Limerick (Irlandia), Linkoping University (Szwecja), Technical University of Catalonia (Hiszpania), Azertia (Hiszpania), University of Piraeus (Grecja), ACH Consulting (Grecja)
Source of financing
Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci
Główny cel projektu / krótka informacja
Wyniki przeprowadzonych w ostatnich latach badań wskazują na to, że europejskim MŚP brakuje wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań z dziedziny zarządzania jakością oraz że istnieją w nich silne bariery związane z wprowadzaniem tych metod. W odpowiedzi na te potrzeby sformułowano następujące cele projektu:
 • stworzenie uniwersalnych ram edukacyjnych (programów treningowych) w obszarze zarządzania jakością;
 • dostosowanie tych programów do specyficznych potrzeb MŚP;
 • ujednolicenie tych programów w skali europejskiej dla zapewnienia przejrzystości i powszechnej uznawalności kwalifikacji w obszarze zarządzania jakością.
2008 -2010
PLATON+ - Zwiększanie roli, jaką nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (SSH) odgrywają w rozwoju Europejskiego Obszaru Badawczego (Strengthening the role that Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) have on the ERA Development)
Partnerzy
Q-PLAN Grecja, APRE Włochy, ICCR Austria, TETALAP Węgry, LUH Niemcy, H&K Estonia, ESRI Irlandia, ALBA Grecja, INSEAD Francja, ALMA Francja, TUBITAK Turcja
Główny cel projektu / krótka informacja
Projekt PLATON+ jest inicjatywą, mającą na celu zwiększenie świadomości lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich twórców polityk na temat dostępnych rezultatów badań w obszarze nauk społeczno-ekonomicznych (SSH) oraz popularyzację wykorzystania oraz integracji badań z obszaru SSH w zorientowanych technologicznie dziedzinach nauki.
2007 -2008
UPDATE - Urynkowienie i komercjalizacja oferty Politechniki Wrocławskiej poprzez Stworzenie procedur zarządzania własnością intelektualną, poprawę działania Baz Danych oraz stworzenie systemów komercjalizacji i nowych usług na rzecz Transferu Technologii
2006 -2007
Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu
2006 -2008
W.A.M.P. - Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw
Partnerzy
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Główny cel projektu / krótka informacja
Działania wspierające zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania umiejętności wykorzystania technologii informatycznych i innych technologii.
2006 -2007
TECARE Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z branży mięsnej
2005 -2008
Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych
2005 -2007
ISKRA – Internetowy System Kreowania Aktywności w Innowacji z Dolnego Śląska
2005 -2008
Usprawnienie organizacji przedsiębiorstw poprzez szkolenia Lean Manufacturing i Six Sigma
2005 -2008
Szkolenia kadr menedżerskich dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw
2005 -2008
RRSI - Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji
2005 -2007
STIM – Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP
2005 -2007
IST-BONUS Działania wspomagające uczestnictwo firm i instytucji w Programach Ramowych Badań i Rozwoju UE
Główny cel projektu / krótka informacja
Pomoc we włączaniu się jednostek o charakterze badawczo-rozwojowym oraz MSP z nowych państw członkowskich i państw kandydujących do projektów badawczych typu IST (Technologie Społeczeństwa Informacyjnego).
2005 -2007
PLATON
Partnerzy
Q-PLAN Grecja, APRE Włochy, H&K Estonia, UHANN Niemcy, BETA Wielka Brytania
Główny cel projektu / krótka informacja
Zwiększenie udziału MŚP w europejskich projektach badawczych z obszaru nauk społeczno-ekonomicznych, poprzez organizację cyklu szkoleń, doradztwo oraz opracowanie strategii badawczych.
2005 -2008
IMPACTSCAN 4INNOPOL Ocena wpływu regionalnej polityki innowacji na czynniki potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Benchmarking, rozpowszechnianie „dobrych praktyk” wśród twórców polityki regionalnej.
Główny cel projektu / krótka informacja
Cel projektu: ocena efektywności wykorzystania procesów RIS/RITTS (Regionalnej Strategii Innowacji/ Regionalnego Systemu Transferu Innowacyjnych Technologii) w następujących obszarach: ulepszanie infrastruktury innowacyjnej, doskonalenie procesu tworzenia polityk dotyczących transferu innowacji, opracowanie zestawu wskaźników umożliwiających systematyczną ocenę wpływu Dolnośląskiej Strategii Innowacji na rozwój regionu. Ocena   przygotowywana jest  w oparciu o wypracowany system wskaźników w 7 regionach UE realizujących RIS od kilku lat.
2005 -2008
UP-RIS Nowe działania związane z RIS
Partnerzy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Polska; Steinbeis Europa Zentrum - Niemcy
Główny cel projektu / krótka informacja
Wdrażanie i aktualizacja Dolnośląskiej Strategii Innowacji, stworzenie trwałego mechanizmu współpracy regionalnej i międzynarodowej pomiędzy instytucjami pracującymi nad innowacjami oraz odbiorcami innowacji. W ramach tego projektu planowane jest przeprowadzenie konsultacji na temat kierunków rozwoju regionu wraz z przygotowaniem rozwoju scenariuszy foresight (działanie dotyczące rozwoju MŚP w wybranych branżach, tworzenia klastrów).
2004 -2005
Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich – „Akademia Wiedzy Koniecznej Dla Juniorów Biznesu”
2004
Punkt Konsultacyjno-Doradczy (PKD)
2004 -2007
TEICO-NET – Sieć Technologii Przedsiębiorstw Innowacji i Kooperacji
2004 -2006
RIS Działanie 2.6 ZPORR funduszy strukturalnych
2004 -2007
PRO.F.USE Leonardo da Vinci
2004 -2006
GET-IN – „Getting Small and Medium-Sized Enterprises from Candidate Countries To Increase Participation on IST Project.”
2004 -2006
REGinNET – “Regional approach towards FP6. Network of contacts points in large Accession Candidate Countries and Member States.”
2004 -2007
POMOC – „Polish Network of Mobility Information Centres” akronim PL-MOC
2004 -2006
NANOMAT – “A targeted action to encourage the participation of SMEs in the 6FP, in the Nanotechnologies and knowledge-based multifunctional materials fields.”
2004
ERA GOES EAST – Europejska Przestrzeń Badawcza idzie na wschód
2004 -2005
Continous Advice to Russia – Pomoc doradcza Rosji
2004
Współpraca z zagranicznymi Punktami Kontaktowymi
2004
Współpraca z Lokalnymi Punktami Kontaktowymi i innymi instytucjami okołobiznesowymi
2004
Akademia Six Sigma
2004
Program Lean Manufacturing
2003
Punkt Konsultacyjno – Doradczy (PKD)
2003 -2005
PROMOTOR + Walidacja i transfer do 5 regionów krajów akcesyjnych regionalnych programów wspierających powstawanie i rozwój firm typu star-up we współpracy europejskiej.
2003
Krajow Sieć Innowacji
2003
Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu
2003 -2005
POLFOOD – “Research and innovation in food technologies – brokering European partnership and transfer of knowledge to Poland by series of practical workshops”
2003
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT – „Rozwój Zasobów Ludzkich – Dolny Śląsk”