Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Dofinansowanie

Dokument określający zasady finansowe w programie Horyzont 2020 – Modelowa Umowa Grantowa z wytycznymi finansowymi – jest w trakcie ciągłej aktualizacji przez Komisję Europejską. Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji Annotated Model Grant Agreement ze strony Participant Portal.

Podstawy finansowe

Rodzaje kosztów w projektach H2020

W H2020 koszty związane z realizacją projektu dzielimy na dwa rodzaje kosztów:

  • bezpośrednie – poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań w projekcie, koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp. Koszty te są określone zgodnie z zasadami rachunkowości beneficjenta oraz stosowanymi zasadami wewnętrznymi jednostki, muszą być potwierdzone dokumentami księgowymi,
  • pośrednie – ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp.

W programie H2020 wprowadzono stały ryczałtu na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych.

Wprowadzono jeden poziom finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników programu H2020.
W zależności od TYPU AKCJI/RODZAJU PROJEKTU podstawowy poziom finansowania dla:

  • Research and Innovation Actions (RIA) – projektów badawczych i innowacyjnych wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych,
  • Innovation Actions (IA) – projektów innowacyjnych do 70% kosztów kwalifikowanych (z wyjątkiem podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym gdzie poziom finansowania wynosi do 100%),
  • Coordination and support actions (CSA) – akcji koordynujących i wspierających do 100% kosztów kwalifikowanych.

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, jeśli instytucja nie może go odzyskać.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku projektów Marie Skłodowskiej Curie, które finansowane są na odrębnych zasadach. Budżety projektów tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy, na jakie zatrudniani lub oddelegowywani będą naukowcy, zgodnie z odgórnie przyjętymi  przez KE stawkami na poszczególne kategorie kosztów.

Typy kosztów w projektach MSCA stanowią:

  • wynagrodzenie lub oddelegowanie naukowców,
  • koszty prowadzenia badań/ udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach
  • zarządzania projektem oraz koszty pośrednie.

Dodatkowo jednostki naukowe realizujące projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 lub programu Euratom mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów, po podpisaniu umowy na realizację projektu, niezależnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji projektu.
Szczegóły na stronie https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/premia-na-horyzoncie-nabor-wnioskow.html 

News
letter
Newsletter WCTT