Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Audyty

Oferujemy usługi w zakresie audytów innowacyjności, technologicznych, badawczo-rozwojowych, technologii wzornictwa, marketingowych, własności intelektualnej.

Audyt innowacyjności

Audyt innowacyjności w firmie, to możliwość skutecznej oceny potencjału innowacyjnego, jakim dysponuje przedsiębiorstwo. To także wskazanie w których obszarach szukać innowacji w firmie, jak nią zarządzać i w jaki sposób wykorzystać ją do podniesienia swojej przewagi konkurencyjnej. Audyt innowacyjności może obejmować m.in.:

 • analizę kluczowych procesów w firmie pod względem ich funkcjonowania oraz podejścia innowacyjnego,
 • analizę pozycji firmy na rynku względem m.in. dostawców, konkurentów, klientów,
 • analizę form współpracy firmy z otoczeniem,
 • analizę działań innowacyjnych,
 • analizę perspektyw rozwoju rynku,
 • inne zakresy, ustalane indywidualnie z Klientem.

Wynikiem audytu jest raport, w którym przedstawiony jest obecny poziomu innowacyjności firmy, wraz z możliwościami jej rozwoju, wnioskami oraz kierunkami i zaleceniami do dalszych działań.

Audyt innowacyjności w firmie jest realizowany w ramach projektu Enterprise Europe Network West Poland.

Audyt technologiczny

Audyt technologiczny ma za zadanie wskazać obszary w działalności przedsiębiorstwa, które wymagają wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawą do dalszego rozwoju firmy.

Audyt technologiczny to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa przeprowadzona w oparciu o ocenę zasobów kadrowych, infrastruktury i podstawowego know-how firm. To również metoda oceny przedsiębiorstwa pod kątem potencjału technologicznego, stosowanych procedur oraz ewentualnych potrzeb. Zakres audytu technologicznego może objąć m.in.:

 • analizę sytuacji ekonomicznej firmy,
 • analizę kluczowych technologii wykorzystywanych w firmie,
 • analizę źródeł pochodzenia technologii oraz stopnia ich zużycia,
 • analizę procesu produkcyjnego, istniejących i potencjalnych problemów technologicznych,
 • analizę funkcjonowania firmy w porównaniu do standardów w branży,
 • analizę potencjału zasobów ludzkich,
 • analizę profilu technologicznego firmy w porównaniu z konkurencją,
 • analizę obszaru badawczo-rozwojowego,
 • inne obszary, uzgadniane indywidualnie z Klientem.

Wynikiem audytu jest raport, w którym przedstawiony jest obecny stan firmy, pod kątem jej rozwoju technologicznego, wraz z kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa, wnioskami oraz zaleceniami do dalszych działań.

Audyt badawczo-rozwojowy

Audyt badawczo-rozwojowy to możliwość oceny firmy lub Zespołu badawczego pod kątem jego uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach i projektach badawczych oraz technologiach dostępnym do komercjalizacji. To również ocena potencjału własności intelektualnej, otoczenia patentowego czy kompetencji pracowników pod kątem generowania nowych pomysłów. Audyt badawczo-rozwojowy może obejmować m.in.:

 • analizę firmy pod kątem prowadzonych badań i infrastruktury badawczej,
 • analizę potencjału zespołu badawczego,
 • analizę modelu finansowania,
 • analizę wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu organizacji,
 • analizę potencjału firmy pod kątem realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych,
 • inne zakresy, ustalane indywidualnie z Klientem.

Wynikiem audytu jest raport, w którym przedstawiony jest obecny poziom badawczy przedsiębiorstwa, wraz z możliwościami jego wykorzystania, wnioskami oraz kierunkami i zaleceniami do dalszych działań.

Wzorniczy audyt technologiczny

Wzorniczy audyt technologiczny jest nową w warunkach polskich, specyficzną formą audytu. Nie jest on regulowany przez prawo i nie pełni roli stricte kontrolnej. Jest to przede wszystkim metoda oceny przedsiębiorstwa pod kątem świadomości, zasobów i stosowania wzornictwa przemysłowego oraz praktyk związanych z identyfikacją wizualną, jego potencjału, stosowanych procedur oraz uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb w tym zakresie.

Celem wzorniczego audytu technologicznego jest stworzenie listy rekomendacji, przydatnych dla firmy w jej codziennej działalności, a przede wszystkim w działalności związanej z szeroko rozumianym wzornictwem i identyfikacją wizualną. Bardzo ważne jest aby przedsiębiorcy mieli świadomość znaczenia wzornictwa i komunikacji wizualnej dla konkurencyjności swojej firmy, przede wszystkim na zagranicznych rynkach, gdzie wzornictwo pełni znacznie większą rolę niż w Polsce. Wzorniczy Audyt Technologiczny może obejmować m.in.:

 • świadomości wzornictwa w firmie,
 • zasobów dla wzornictwa,
 • miejsca i roli wzornictwa w działalności firmy,
 • identyfikacji wizualne
 • stosowanej przez firmę,
 • wdrażania nowego projektu wzorniczego.

Audyt marketingowy

Audyt marketingowy to ocena komunikacji prowadzonej przez markę. Audyt marketingowy obejmuje materiały komunikacyjne jakie marka wykorzystuje w przekazie do swoich konsumentów klientów. W ramach audytu oceniane są elementy identyfikacji wizualnej jak logotyp, jak również komunikacja pod kątem graficznym, językowym oraz technicznym innych materiałów: strona www, materiały informacyjne drukowane, komunikacja ATL (np.: spot TV, radiowy, reklama w prasie) i BTL (działania online i ich formy – posiadane profile w Social Media, mailing, remarketing, wykorzystanie danych pochodzących z Google Analytics, kampanie display, itp.).

Celem audytu jest zbadanie i określenie jaki przekaz dla klientów tworzą wykorzystywane materiały komunikacyjne, jaki kreują wizerunek marki, jakie są mocne i słabe strony wykorzystywanych materiałów komunikacyjnych, jak marka może je wykorzystać w bardziej efektywny sposób aby osiągnąć założone cele.

Audyt własności intelektualnej

Audyt własności intelektualnej to systematyczny i gruntowny przegląd posiadanych własnych i nabytych aktywów intelektualnych. Formalny audyt własności intelektualnych służy dwóm głównym celom:

 • identyfikacji i ocenie własnych aktywów,
 • przewidywaniu i zarządzaniu ryzykiem, które można powiązać z posiadanymi własnościami intelektualnymi przedsiębiorstwa.

 

Inne audyty tematyczne są uzgadniane indywidualnie.

 


Kontakt:

 

Agnieszka Turyńska

tel. 71 320 41 87, e-mail: agnieszka.turynska@pwr.edu.pl

Marcin Haremza

tel. 71 320 41 94, e-mail: marcin.haremza@pwr.edu.pl

Marcin Jabłoński

tel. 71 320 43 39, e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl

Anna Pytel

tel. 71 320 41 86, e-mail: anna.pytel@pwr.edu.pl

Marta Wróbel

tel. 71 320 39 12, e-mail: marta.wrobel@pwr.edu.pl

 

News
letter
Newsletter WCTT