Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Transfer technologii, komercjalizacja

Wspieramy transfer innowacji z nauki do przemysłu poprzez kompleksową obsługę procesu komercjalizacji, promocję rozwiązań technologicznych wypracowanych w środowisku naukowym oraz pośrednictwo między zespołami naukowymi i firmami. Prowadzimy także doradztwo oraz specjalistyczne szkolenia dla środowiska naukowego w zakresie metod i sposobów komercjalizacji.

Wsparcie komercjalizacji wyników badań obejmuje następujące, główne zadania:

  • pomoc doradcza dla zespołów naukowych na etapie planowania projektów badawczych (w zakresie istniejących potrzeb rynku, opłacalności finansowej wdrożenia, stanu techniki itp.),
  • kontakty z naukowcami, scouting projektów badawczych i selekcja powstających w nich rezultatów,
  • analiza, ocena i wartościowanie rezultatów badawczych (analizy due diligence: możliwych zastosowań, przewag konkurencyjnych, gotowości wdrożeniowej, statusu własności intelektualnej, potencjału rynkowego oraz wycena),
  • poszukiwanie nabywców dla wybranych rezultatów badawczych (tworzenie oferty technologicznej PWr i jej promocja w mediach, udział w targach branżowych, kontakty bezpośrednie z firmami),
  • negocjowanie warunków transakcyjnych z nabywcami technologii,
  • udział w opracowywaniu i zawieraniu umów (sprzedażowych, licencyjnych i wdrożeniowych),
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PWr (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Dział Własności Intelektualnej i Ochrony Patentowej, Biuro Prawne, Kwestura).


Działania finansowane są z grantu udzielonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

 


Dostępne usługi: