Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Dostęp do źródeł finansowania

W ostatnich latach nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój usług finansowych i pojawia się coraz więcej możliwości zdobycia pieniędzy na nowoczesne technologie, patenty oraz inne działania charakteryzujące się szeroko pojętą innowacyjnością. Poniżej przedstawiamy dostępne dla przedsiębiorców źródła finansowania innowacji.

Finansowanie dłużne:

 

Kredyt komercyjny

Obecnie każdy liczący się bank w Polsce oferuje kredyty na rozwój technologii, zakup nowoczesnej aparatury oraz na inne przedsięwzięcia niezbędne w funkcjonowaniu MŚP. Kredyty te oferowane są na warunkach komercyjnych.

Coraz większą popularnością cieszą się kredyty bankowe z poręczeniem. Oferowane są one w ramach unijnego wparcia dla MŚP a odbywającego się za pośrednictwem programu ramowego COSME. Ze środków tego programu finansowane są gwarancje kredytów, których udzielają liczne instytucje finansowe zaangażowane w kredytowanie MŚP.

 

Na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE  można dowiedzieć się o Pośrednikach Finansowych oraz o dostępnych kredytach komercyjnych.

 


 

Fundusz pożyczkowy

Instytucja nie będącą bankiem, której działalność koncentruje się na zapewnieniu dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału poprzez udzielanie pożyczek. Poprzez umowę pożyczki fundusz zobowiązuje się przenieść na rzecz pożyczkobiorcy (np. przedsiębiorcy) określoną ilość pieniędzy. Ten ostatni zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy. W zamian za pożyczkę pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz funduszu odsetek, przybierających formę oprocentowania. W rezultacie fundusz pożyczkowy uzyskuje środki na prowadzenie działalności, a pożyczkobiorca uzyskuje środki finansowe na realizację zamierzonych celów.

Poniżej lista funduszy pożyczkowych:
http://www.pzfp.pl/

 

Dolnośląski Fundusz Rozwoju

Dla lokalnych firm szczególnie atrakcyjna może być oferta Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju (DFR), który skupia najważniejszych pośredników finansowych w regionie, oferując konkurencyjne względem bankowych – pożyczki z dofinansowaniem UE.

 


 

Fundusz poręczeniowy

Ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek. Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy mają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane są do 80% kwoty kredytu lub pożyczki. W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo. W zależności od funduszu, poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na: rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, finansowanie inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, itp.

Poniżej lista funduszy poręczeniowych
https://ksfp.org.pl/

Finansowanie kapitałowe:

 

Aniołowie biznesu

Aniołowie Biznesu są to prywatne osoby, inwestorzy, którzy przeznaczają kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za pakiet udziałów w firmie. Zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu.

Aniołem biznesu jest zwykle przedsiębiorca na tzw. „biznesowej emeryturze” lub emerytowany manager wysokiego szczebla, który może być zainteresowany wspieraniem młodych biznesów z pobudek innych niż czysty zysk. Dlatego też mówi się, że anioły oferują tzw. „smart money”, czyli pomoc menedżerską, doświadczenia, kontakty, specjalistyczną wiedzę i umiejętności oraz know-how.

Poniżej lista Aniołów Biznesu
https://www.wroclaw.pl/biznes/aniolowie-biznesu-lista

 


 

Fundusz Kapitału Zalążkowego

Fundusze kapitału zalążkowego należą do instrumentów finansowania podwyższonego ryzyka (venture capital) związanego z innowacyjną przedsiębiorczością oraz procesami transferu i komercjalizacji technologii. Są podmiotami prowadzącymi profesjonalną działalność inwestycyjną dostarczając na rynku niepublicznym stosunkowo niewielkie kwoty (do 1 mln euro) na projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju – w fazie zasiewu (seed) oraz w fazie w rozruchu (start-up). Głównym celem zaangażowania kapitału przez fundusze jest osiągnięcie dynamicznego wzrostu wartości rynkowej i rozwoju tworzonego przedsiębiorstwa. Finansowanie seed capital przeznaczone jest zazwyczaj na zbudowanie prototypu produktu, wstępne badania rynkowe, przygotowanie rzetelnego biznesplanu, koszty procedury patentowej, a następnie wdrożenie przedsięwzięcia w życie. Fundusze mają do zaoferowania kapitał długoterminowy, o charakterze udziałowym, wnoszony zazwyczaj na okres 3–7 lat.

 

Wyszukiwarka finansowania na stronie Komisji Europejskiej:
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm

 

Różnice pomiędzy Seed a VC:
http://www.enterprisestartup.pl/fundusze-venture-capital-seed-capital/

 

 


Kontakt:

 

Marcin Jabłoński

tel. 71 320 43 39, e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl

News
letter
Newsletter WCTT