Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Klauzula informacyjna RODO

Tożsamość administratora

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje administrator, którym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych podejmowanych przez administratora z Państwa udziałem:

  1. wykonania umowy, której Państwo są lub będą stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy – zgodnie z art. 6.1.b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  2. prowadzenia bezpośredniej korespondencji dotyczącej popularyzowania działalności prowadzonej przez administratora, w szczególności przesyłania informacji o organizowanych spotkaniach, imprezach i konferencjach oraz informacji o aktualnej ofercie badawczej, transferu technologii i udziału w projektach unijnych. To przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6.1.f RODO), tj. jednego ze statutowych zadań uczelni, czyli świadczenia usług informacyjnych w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych i transferu technologii do gospodarki – o czym mowa w przepisach powszechnych o szkolnictwie wyższym.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom takim jak: inne uczelnie i instytuty współpracujące z administratorem, nasi konsorcjanci i podwykonawcy, a także organy administracji rządowej (szczególnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Odbiorcami danych są też instytucje finansujące lub współfinansujące projekty realizowane przez administratora. Instytucje te wymagają składania raportów z działalności administratora obejmującej m.in. współpracę uczelni z otoczeniem. Dane udostępniamy też audytorom i podmiotom kontrolującym działalność administratora na podstawie prawa bądź umów.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, w tym:

  1. w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem umowy – przez czas wykonywania tej umowy, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny dla sprawozdawczości i rozliczeń oraz dochodzenia roszczeń;
  2. w odniesieniu do prowadzenia bezpośredniej korespondencji – do dnia wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawa podmiotów danych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu a także do cofnięcia zgody – jeśli byłaby ona jedyna przesłanką przetwarzania danych przez administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W naszym kraju jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 869.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymywania z Państwem kontaktu i prowadzenia z Państwem korespondencji (w tym elektronicznej).

News
letter
Newsletter

Zostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię o nowościach i ofertach technologicznych