Go to main content
Home page contrast-switcher
About WCTT

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) Politechniki Wrocławskiej zostało powołane w 1995 roku z inicjatywy Prof. Jana Kocha, jako pierwsze tego typu centrum w Polsce. Powstało w odpowiedzi na potrzeby instytucji świata nauki i gospodarki. Jest samofinansującą się jednostką Politechniki Wrocławskiej.


Misją WCTT jest komercjalizacja wyników badań naukowych uzyskiwanych w Politechnice Wrocławskiej, animowanie współpracy badawczej i technologicznej oraz wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Swoją działalność koncentruje na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce. WCTT kreuje i wspiera szzeroko rozumianą przedsiębiorczość, głównie akademicką. Usługi Centrum skierowane są do naukowców i przedsiębiorców, ale także do samorządów, które troszczą się i wspierają innowacyjność gospodarczą w swoich regionach. WCTT pomaga również w rozwija niu współpracy międzynarodowej, zarówno gospodarczej jak i naukowej. Większość usług jest świadczonych nieodpłatnie. Działania Centrum są na ogół powiązane z różnego rodzaju projektami, finansowanymi z dotacji pochodzących z Unii Europejskiej bądź polskich instytucji samorządowych i rządowych.

Centrum jest członkiem Enterprise Europe Network (EEN) – największej na świecie sieci wspierania biznesu powołanej przez Komisję Europejską. Celem sieci jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w ekspansji na rynkach międzynarodowych. Jako ośrodek Sieci oraz koordynator konsorcjum Enterprise Europe Network w zachodniej Polsce, WCTT oferuje bezpłatne, kompleksowe usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe w zakresie transferu technologii i wsparcia działalności na rynku międzynarodowym.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii już od 1999 roku prowadzi Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK). Głównym zadaniem RPK jest wspieranie naukowców i przedsiębiorców z Dolnego Śląska w pozyskiwaniu i realizacji międzynarodowych projektów badawczych. Również sami pracownicy WCTT zrealizowali w swej działalności kilkadziesiąt projektów w ramach Programów Ramowych UE, dzięki czemu nabyli doświadczeń praktycznych, którymi dzielą się z innymi.

WCTT jest jednym z krajowych liderów komercjalizacji rezultatów prac badawczych, zapewniających skuteczny transfer wiedzy i technologii do innowacyjnej gospodarki. Od początku istnienia Centrum traktowało transfer i komercjalizację technologii jako jeden z podstawowych obszarów swojej działalności. Wraz z upływem lat i upowszechnianiem się na świecie koncepcji Uniwersytetu Trzeciej Generacji (tj. łączenia trzech podstawowych funkcji nowoczesnego uniwersytetu: edukacji, badań i komercjalizacji), wdrażanie wyników badań do praktyki gospodarczej nabrało coraz większego znaczenia. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jest inicjatorem i jednym z założycieli ogólnopolskiego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), grupującego obecnie ponad 50 centrów z uczelni publicznych.

Ponad 100 dużych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł krajowych, europejskich i amerykańskich. Setki szkoleń, tysiące spotkań i konsultacji… Z realizowanych przez WCTT projektów – międzynarodowych, krajowych i regionalnych – korzystali doświadczeni menedżerowie, ale i przedsiębiorcy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, naukowcy, którzy nie tylko chcą zdobywać wiedzę, ale i przyczynić się do rozwoju gospodarki.

Główne osiągnięcia w latach 1995-2017:
  • zorganizowano ponad 1000 szkoleń i konferencji
  • przeszkolono 45 tys. osób
  • udzielono prawie 33 tys. konsultacji
  • wsparto złożenie ponad 630 wniosków o dofinansowanie badań przez Komisję Europejską
  • przeprowadzono 540 audytów technologicznych, wzorniczych i marketingowych
  • uczestniczono w podpisaniu 112 umów międzynarodowego transferu technologii i umów handlowych skomercjalizowano 33 rezultaty badawcze (od 2014 roku).
News
letter
(Polski) Newsletter

Leave us your details and we will inform you about new products and technological offers