Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Gender Equality Plan we wnioskach do programu Horyzont Europa
gender maly 01

gender 01 01 01

Nowym wymogiem Komisji Europejskiej wobec organizacji aplikujących do programu Horyzont Europa o pozyskanie dofinansowania na realizację projektu jest opracowanie planu działań w zakresie równości płci (Gender Equality Plan). Wymóg będzie obowiązywał we wszystkich konkursach z terminem rozstrzygnięcia w 2022 roku. Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi w tej kwestii.

Wnioskodawcy, którzy są jednostkami sektora publicznego, ośrodkami badawczymi lub instytucjami szkolnictwa wyższego z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym z Programem Horyzont Europa mają obowiązek opracować i wdrożyć plan działań w zakresie równości płci (GEP). Obowiązek ten nie dotyczy wnioskodawców z sektora prywatnego – w tym MŚP,  z organizacji pozarządowych oraz z państw nie stowarzyszonych z Programem Horyzont Europa.

Wszyscy wnioskodawcy już na etapie składania wniosku będą musieli udzielić informacji w kwestii posiadania GEP. W przypadku podmiotów zobowiązanych do wdrożenia planu, pozytywna weryfikacja faktu jego posiadania stanie się jednym z warunków podpisania umowy grantowej. (od 1 stycznia 2022)

Propagowanie równości płci jest jednym z priorytetów UE wdrażanych przez Komisję Europejską zarówno za pomocą programu Horyzont Europa, jak i w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (The European Research Area, ERA) we współpracy z państwami członkowskimi i ośrodkami badawczymi. Plan w zakresie równości płci powinien zatem odzwierciedlać działania jednostki w kwestii promowania równości kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach działalności w tym również w obszarze realizacji projektów badawczych. Przykładowe cele do osiągnięcia to:

  • zwiększenie udziału kobiet w organach decyzyjnych i kierowniczych jednostki,
  • powołanie rzecznika ds. równości płci,
  • przeprowadzenie konkretnej liczby otwartych oraz skierowanych do określonych grup pracowników szkoleń,
  • wdrożenie monitorowania procesów rekrutacji i awansów na stanowiska naukowe i administracyjne pod kątem równości płci.