Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Ankieta dotyczącą badania panelowego z udziałem MŚP

 

ankieta chemia 1

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców działających w sektorze MŚP do wypełnienia ankiety. Ma ona na celu zebranie opinii MŚP i na tej podstawie zapewnienie, by zmienione rozporządzenie REACH przyniosło jak największe korzyści MŚP.

Zapraszamy MŚP do wzięcia udziału w badaniu zorganizowanym przez Europejski Zielony Ład, który określa ambicję osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń dla środowiska wolnego od toksyn. W ramach tych ambicji strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju zapowiada działania mające za zadanie polepszyć ochronę ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi chemikaliami oraz zachęcanie do innowacji z zamiarem opracowania bezpiecznych i zrównoważonych alternatyw. Wobec powyższego, zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu panelowym z udziałem MŚP, które mają pomóc w zebraniu opinii MŚP i na tej podstawie zapewnienie, by zmienione rozporządzenie REACH przyniosło jak największe korzyści MŚP.

Rozporządzenie REACH służy poprawie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez lepszą i szybszą identyfikację swoistych właściwości substancji chemicznych. Cel ten osiąga się w ramach czterech procesów przewidzianych w rozporządzeniu REACH: rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów. Zamierzeniem rozporządzenia REACH jest również zapewnienie swobodnego obrotu substancjami chemicznymi w UE oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności unijnego przemysłu chemicznego.

Priorytetem tego przeglądu jest zapewnienie, aby przepisy rozporządzenia REACH odzwierciedlały ambicje Komisji dotyczące innowacji w zakresie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów oraz wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, z zachowaniem rynku wewnętrznego, jak określono w strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności.

Więcej informacji można znaleźć we wstępnej ocenie skutków.

Ankieta jest dostępna pod linkiem: EUSurvey – Survey (europa.eu)

#EEN4WP #EENCanhelp