Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Uczestnictwo Szwajcarii w programie Horyzont Europa
2021 05 26T140207Z 2005223146 RC2QNN9CEVRK RTRMADP 3 SWISS EU e1627025697826

Switzerland EU Horizon Europe

Od 17 czerwca 2021 roku uczelnie i firmy ze Szwajcarii aplikujące do programu Horyzont Europa uznaje się za pochodzące z państwa trzeciego (o rozwiniętej gospodarce), co ma określone skutki wobec przyszłych oraz już złożonych przez nie wniosków. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi.

 

W przypadku wniosków składanych przez konsorcja partnerów, czyli dla projektów typu RIA, IA; ERC SynG; MSCA Cofund, MSCA DN, MSCA SE; EIC:

— Uczelnie lub firmy ze Szwajcarii mogą brać udział w każdym konkursie, poza konkursami z wyszczególnionym wyłączeniem państw trzecich. Nie będą one jednak zaliczane do minimalnej liczby partnerów w konsorcjum.

— Uczelnie lub firmy ze Szwajcarii będą uczestniczyć w projekcie jako Associated Partner (Partner stowarzyszony).

— Jeżeli wniosek otrzyma finansowanie, wkład partnera ze Szwajcarii zostanie sfinansowany przez Szwajcarskie Ministerstwo Edukacji, Badań i Innowacji, SERI.

— Uczelnie lub firmy ze Szwajcarii nie są uprawnione do koordynowania projektu.

 

W przypadku projektów typu CSA przewidzianych do realizacji przez wielu beneficjentów – podmioty z państw trzecich, w tym Szwajcarii, kwalifikują się do uczestnictwa jedynie w wyjątkowych przypadkach oraz jeżeli jest to przewidziane w tekście dotyczącym określonego konkursu.

 

W przypadku projektów przewidzianych do realizacji przez jednego beneficjenta, uczestnicy ze Szwajcarii nie kwalifikują się do składania wniosków o dofinansowanie. Dotyczy to wniosków o granty ERC oraz MSCA Postdoctoral Fellowships, a także wniosków finansowanych przez EIC w tym wniosków do EIC Accelerator. Jednakże, podmioty ze Szwajcarii mogą uczestniczyć w działaniach typu MSCA Global Fellowships jako kraj przyjmujący na etapie wyjazdu naukowca poza Europę.

 

Złożone już w tym roku przez naukowców ze Szwajcarii wnioski o ERC Starting Grant i Consolidator Grant zostaną ocenione.

 

Więcej informacji znajduje się na platformie Euresearch Network.