Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Program Horyzont Europa w pigułce
HE pl

heu WP 21 22 850

Mimo pełni sezonu wakacyjnego, wszystkich spędzających obecnie czas z lekturą zapraszamy do zapoznania się z informacjami o strukturze Programu Horyzont Europa zebranymi w skrótowe podsumowanie.

 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

 • Indywidualni naukowcy,
 • Instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze),
 • Przedsiębiorstwa (w tym MŚP),
 • Instytucje publiczne, szpitale, fundacje, stowarzyszenia i inne,
 • Większość projektów realizowana jest w międzynarodowych konsorcjach!

 

JAK SZUKAĆ KONKURSÓW?

 • Poprzez portal Funding & tender opportunities,
 • Za pomocą zakładki Search Funding & Tenders,
 • Wyszukiwanie po nazwie programu (Horyzont Europa) i/ lub obszarze tematycznym.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W HORYZONCIE EUROPA

 • Dofinansowanie do 100% kosztów (naukowcy, uczelnie, ośrodki badawcze),
 • Elastyczne budżety – możliwość przesunięć budżetowych bez aneksów (między partnerami projektu, jak i kategoriami kosztów),
 • Środki na zarządzanie projektem,
 • Każdy projekt to wysoka liczba punktów dla uczelni w kontekście ewaluacji jakości działalności naukowej.

 

Struktura programu Horyzont Europa:

 

DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
W tej części programu znalazły się granty i inne formy wsparcia rozwoju kariery naukowej.

 • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) – pionierskie badania w ramach międzynarodowej współpracy.
  Granty dla naukowców na różnych etapach kariery: ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant.
 • Działania Marii Skłodowskiej – Curie (MSCA) – poszerzenie wiedzy i kompetencji dzięki mobilności oraz projektom badawczo – szkoleniowym.
  Granty indywidualne (MSCA PF), Sieci Doktoranckie (MSCA DN), Wymiana Pracowników (MSCA Staff Exchanges), Dodatkowe środki na już realizowane projekty (MSCA Cofund).
 • Infrastruktura badawcza – integracja infrastruktury badawczej z całego świata.
  Granty umożliwiające bezpłatny dostęp do przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury, a także dostęp do specjalistycznych zbiorów (e-infrastruktura).
 • Warto wiedzieć
  • Zasada „bottom up” – tematy badawcze proponują aplikujące instytucje lub naukowcy,
  • Reguła mobilności – w przypadku MSCA jest to warunek konieczny,
  • Aplikujących o MSCA PF obowiązuje limit 8 lat od momentu uzyskania doktoratu w dniu zamknięcia konkursu.

 

GLOBALNE WYZWANIA I EUROPEJSKA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
Dla tej części programu wyznaczonych zostało 6 Klastrów, czyli obszarów tematycznych określonych przez Komisję Europejską w celu przeciwdziałania wyzwaniom przed jakimi stoi Europa.

 • Zdrowie,
 • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne,
 • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa,
 • Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna,
 • Klimat, energetyka i mobilność,
 • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Typy projektów:

 • IA – projekty innowacyjne – dla uczelni i ośrodków badawczych poziom dofinansowania 100%
 • RIA – projekty badawczo- innowacyjne – dla uczelni i ośrodków badawczych poziom dofinansowania 100%
 • CSA – projekty wspierające – dla uczelni i ośrodków badawczych poziom dofinansowania 100%

 

INNOWACYJNA EUROPA
Projekty realizowane w tej części programu to prace nad przełomowymi technologiami, produktami czy usługami, które mają potencjał tworzenia nowych rynków.

 • Europejska Rada ds. Innowacji (EIC)
  Konkursy Pathfinder Open i Pathfinder Challenges – wczesne etapy prac B+R (TRL 1-4).
  Konkurs Transition – finansowanie dalszego rozwijania technologii w oparciu o wyniki wcześniej zrealizowanego projektu (TRL 5-6).
  Accelerator – wsparcie dla pojedynczych MŚP i start-upów.
 • Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
  Działania instytutu realizowane są poprzez wspólnoty wiedzy i innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC), z których każda ma na celu znalezienie odpowiedzi na konkretne globalne wyzwanie, od zmiany klimatu i zrównoważonej energii po zdrowe, życie i żywność. Konkursy ogłaszane są osobno przez każdą wspólnotę KIC.
 • Europejskie ekosystemy innowacji
  Działania w zakresie współpracy europejskich i krajowych podmiotów na rzecz innowacji.

 

Więcej informacji o programie oraz o powiązanych z nim dodatkowych inicjatywach, jak np. Widening Participation, na stronie http://ec.europa.eu/horizon-europe