Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Unijne finansowanie innowacji – granty dla MŚP

W ostatnich latach nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój usług finansowych i pojawia się coraz więcej możliwości zdobycia pieniędzy na nowoczesne technologie, patenty oraz inne działania charakteryzujące się szeroko pojętą innowacyjnością. Poniżej przedstawiamy dostępne dla przedsiębiorców źródła finansowania innowacji.

Finansowanie innowacji na poziomie krajowym:

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Inteligentny Rozwój (POIR) jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje.

Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Systemowe zwiększanie nakładów na prace B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa ma wpłynąć na podniesienie innowacyjności gospodarki. Podejmowane w ramach programu działania, skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm.

Najważniejszym założeniem POIR jest wsparcie projektów badawczo – rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo – przemysłowych oraz wprowadzenie wyników tych projektów na rynek.

 

Program realizowany jest w ramach 5 osi priorytetowych:

 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 4. Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego
 5. Pomoc techniczna

 

Finansowanie

W większości projektów finansowanych w programie Inteligentny Rozwój wymagane jest, aby beneficjenci partycypowali w kosztach ich realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy w szczególności projektów, w których występuje pomoc publiczna.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:

 • refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków

lub

 • zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków, której rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

 Informację o konkursach znajdą Państwo w wyszukiwarce finansowania: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

Szczegółowe informacje o szerokiej gamie dodatkowych źródeł finansowania projektów na poziomie krajowym znajdą Państwo na portalu Polskiego Funduszu Rozwoju.

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 to program przeznaczony dla podmiotów chcących realizować swoje projekty na terytorium Dolnego Śląska. Celem głównym RPO WD jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Program realizowany jest w ramach 11 osi priorytetowych:

 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
 2. Technologie informacyjno‐komunikacyjne
 3. Gospodarka niskoemisyjna
 4. Środowisko i zasoby
 5. Transport
 6. Infrastruktura spójności społecznej
 7. Infrastruktura edukacyjna
 8. Rynek pracy
 9. Włączenie społeczne
 10. Edukacja
 11. Pomoc techniczna

Finansowanie

W większości projektów finansowanych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wymagane jest, aby beneficjenci partycypowali w kosztach ich realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy w szczególności projektów, w których występuje pomoc publiczna.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:

 • refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków

lub

 • zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków, której rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące bieżących konkursów znajdą Państwo na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

 


Polecane konkursy o charakterze ciągłym, wspierające innowacyjność MŚP (na poziomie krajowym):

 

> Kredyt technologiczny/premia technologiczna

Kredyt na innowacje technologiczne (wcześniej kredyt technologiczny) to instrument wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściową spłatę kredytu udzielanego przez banki komercyjne na realizację inwestycji technologicznej.

Działanie to ma na celu wsparcie wdrażania innowacji o charakterze technologicznym. Intensywność wsparcia: wg regionalnej mapy pomocy publicznej; maksymalna intensywność wsparcia do 70%

Maksymalna wysokość premii technologicznej, alokacja środków, harmonogramy i dokumentacja dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

> Ochrona własności przemysłowej

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

 • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

albo

 • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 

Terminy naborów, dokumentacja konkursowa itp. znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

> Bon na Innowacje

Celem inicjatywy jest wsparcie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie prac B+R i wdrożeń. Efektem takiej współpracy powinno być wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie innowacyjności, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.

Inicjatywa bonu na innowacje docelowo ma wpływać na zacieśnienie współpracy pomiędzy firmą a uczelnią, tak aby na grunt firmy przenosić kulturę innowacyjności.

 

Dolnośląski Bon na Innowacje:
http://www.dolnoslaskibon.pl/

Ogólnopolski Bon na Innowacje POIR 2.3.2:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

 

 

Wybrane formy finansowania innowacji na poziomie europejskim dla MŚP:

 

SME Instrument

Instrument dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ang. SME Instrument) jest narzędziem finansowania innowacji na poziomie Europejskim. Wprowadziła go Komisja Europejska wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

SME Instrument Faza I (od pomysłu do strategii wejścia na rynek)

W pierwszej fazie można starać się o wsparcie w formie ryczałtu w wysokości 50 tys. euro na sprawdzanie, czy pomysł posiada potencjał wejścia rynkowego na poziomie Europejskim, a nie tylko regionalnym. Faza ta może trwać maksymalnie 6 miesięcy a poziom dofinansowania to 70%.

SME Instrument Faza II (od strategii wejścia na rynek do gotowości rynkowej)

Można się tu starać o dofinansowanie od 0,5 do 2,5 mln euro w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych dla projektu trwającego od roku do 2 lat.
Na tym etapie MŚP będzie rozwijać swój pomysł przez działania innowacyjne, takie jak:

 • demonstracja,
 • testowanie,
 • pilotaż,
 • skalowanie,
 • miniaturyzacja.

SME Instrument Faza III (przygotowanie do wprowadzenia na rynek)

MŚP otrzymają szerokie wsparcie, szkolenia, mentoring oraz ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka, w celu dalszego udoskonalenia projektu, uwzględniając ostateczny cel jakim jest wprowadzenie produktu lub usługi na rynek przez szeroko pojęty proces komercjalizacji.

Dodatkowo w tej fazie udzielane będzie wsparcie przez sieć Enterprise Europe Network (EEN).
Na tym etapie nie zapewniono bezpośredniego wsparcia finansowego.

 

 


Kontakt:

 

Marcin Jabłoński

tel. 71 320 43 39, e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl

News
letter
Newsletter WCTT