Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
An accredited innovation center

Minister Rozwoju i Finansów udzielił akredytacji Wrocławskiemu Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w zakresie usług doradczych dotyczących innowacji.

Akredytacja ta uprawnia Centrum do wykonywania usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, które uzyskają dofinansowanie swoich projektów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w ramach poddziałania 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.

W ramach POIR 2.3.1 wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

 

Zakres usług, oferowanych przez Centrum w ramach akredytacji:

 • Audyt innowacyjności,
 • Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji,
 • Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji,
 • Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji,
 • Konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów,
 • Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych,
 • Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii,
 • Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii,
 • Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z inwestorem w zakresie rozwijania i/lub wdrażania innowacji,
 • Doradztwo w procesie przygotowania/weryfikacji i zawarcia umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnej technologii,
 • Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej,
  badania stanu techniki i czystości patentowej,
 • Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i
 • Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji,
 • Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii,
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia innowacji,
 • Analiza ryzyka wdrożenia innowacji,
 • Doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu pilotażowym innowacji,
 • Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji,
 • Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji,
 • Analiza wpływu wdrożenia innowacyjnej technologii na środowisko naturalne,
 • Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji,
 • Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej.

Zapraszamy do współpracy wszystkie MŚP zainteresowane wymienionymi usługami.

Kontakt: Marcin Jabłoński tel. 71 320 43 39, e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl

 

News
letter
Newsletter WCTT