Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Completed projects

Over 100 major projects financed from national, European and American sources. Hundreds of training sessions, thousands of meetings and consultations…

Projects carried out by WCTT – international, national and regional – have benefited experienced managers, but also entrepreneurs who are just taking their first steps in business, scientists who not only want to gain knowledge, but also contribute to the development of economy.

Below you can find information on selected projects carried out by Wroclaw Technology Transfer Centre.

Realization time The title of the project Type of the project
2019 -2020
(Polski) Inkubator Innowacyjności 2.0
Partners
(Polski) Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr, Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o.
Source of financing
(Polski) MNiSW
The main goal of the project / brief information

(Polski)

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” wspiera transfer wyników badań naukowych z Politechniki Wrocławskiej do gospodarki:

 • Pomoc doradcza dla zespołów naukowych,
 • Scouting projektów badawczych,
 • Analiza, ocena i wartościowanie rezultatów badawczych,
 • Tworzenie ofert technologicznych i poszukiwanie nabywców,
 • Negocjacje z nabywcami,
 • Udział w opracowaniu i zawieraniu umów,
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PWr.
2017 -2019
Inkubator Innowacyjności +
Partners
Stowarzyszenie TTWA / Stowarzyszenie TsATsA
Source of financing
Stowarzyszenie TTWA / Stowarzyszenie TsATsA
The main goal of the project / brief information

Z realizowanych przez WCTT projektów – międzynarodowych, krajowych i regionalnych – korzystali doświadczeni menedżerowie, ale i przedsiębiorcy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, naukowcy, którzy nie tylko chcą zdobywać wiedzę, ale i przyczynić się do rozwoju gospodarki.
Uwagi do listy projektów zrealizowanych:
Lista projektów powinna składać się z tytułu projektu, lat realizacji.

Results

Z realizowanych przez WCTT projektów – międzynarodowych, krajowych i regionalnych – korzystali doświadczeni menedżerowie, ale i przedsiębiorcy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, naukowcy, którzy nie tylko chcą zdobywać wiedzę, ale i przyczynić się do rozwoju gospodarki.
Uwagi do listy projektów zrealizowanych:
Lista projektów powinna składać się z tytułu projektu, lat realizacji.

2008 -2019
EEN West Poland
Partners
(Polski) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, achodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
Source of financing
(Polski) COSME, MPiT
The main goal of the project / brief information

(Polski) Enterprise Europe Network (EEN) to największa na świecie sieć, wspierająca przedsiębiorców w rozwoju biznesu w wymiarze międzynarodowym.

Głównym celem EEN jest wspieranie sektora MŚP w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i w internacjonalizacji. Innymi słowy EEN ma zwiększać zdolność firm do wychodzenia ze swoimi produktami, usługami i technologiami poza granice Polski oraz do wprowadzania zagranicznych produktów, usług i technologii na teren naszego kraju.

Results

Z realizowanych przez WCTT projektów – międzynarodowych, krajowych i regionalnych – korzystali doświadczeni menedżerowie, ale i przedsiębiorcy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, naukowcy, którzy nie tylko chcą zdobywać wiedzę, ale i przyczynić się do rozwoju gospodarki.
Uwagi do listy projektów zrealizowanych:
Lista projektów powinna składać się z tytułu projektu, lat realizacji.

2015 -2019
(Polski) KAM West Poland
Partners
(Polski) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Source of financing
(Polski) Horyzont 2020
The main goal of the project / brief information

(Polski) Wsparcie innowacyjnych firm, które uzyskały finansowanie w ramach SME Instrument oraz w przyszłości EIC Pilot i innych. W ramach projektu określa się potrzeby firmy w celu wyboru odpowiedniego coacha z listy komisji Europejskiej, który zdiagnozuje potrzeby rozwojowe firmy.

2011 -2014
(Polski) Naukowy Inkubator Technologiczny
Source of financing
(Polski) Zlecenie komercyjne
The main goal of the project / brief information

(Polski) Wyspecjalizowane usługi doradcze dla start-upów inkubowanych w Naukowym Inkubatorze Technologicznym sp. z o.o.

Results

(Polski) Przeprowadzenie analiz innowacyjności i potencjału międzynarodowego dla 30 start-upów.

1999 -2021
(Polski) Regionalny Punkt Kontaktowy
Source of financing
(Polski) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
The main goal of the project / brief information

(Polski) Wsparcie w zakresie pozyskiwania i rozliczenia projektów z programów ramowych:

 • Akcje informacyjne i szkoleniowe,
 • Usługi konsultacyjne, pomoc w realizacji i rozliczaniu projektu,
 • Upowszechnianie dokumentacji dotyczącej programów ramowych,
 • Wyszukiwanie potencjalnych partnerów do projektów,
 • Pomoc administracyjno – prawna naukowcom przyjeżdżającym do Polski,
 • Współpraca z Siecią Krajowego Punktu Kontaktowego.
Results

(Polski) Od 1999 roku w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK), wspieramy naukowców i przedsiębiorców w uczestnictwie w europejskich projektach badawczych.

 • Udział tysięcy osób w setkach zorganizowanych szkoleń i dniach informacyjnych,
 • Udzielnie tysięcy konsultacji,
 • Udzielanie pomocy w opracowaniu setek wniosków projektowych,
 • Przygotowanie i upowszechnianie filmów tematycznych, ulotek, folderów, poradników, wystaw o programach ramowych,
 • Tysiące godzin mentoringu dla zespołów naukowych.
2014 -2015
(Polski) Inkubator Innowacyjności
Source of financing
(Polski) MNiSW
The main goal of the project / brief information

(Polski)

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” wspiera transfer wyników badań naukowych z Politechniki Wrocławskiej do gospodarki:

 • Pomoc doradcza dla zespołów naukowych,
 • Scouting projektów badawczych,
 • Analiza, ocena i wartościowanie rezultatów badawczych,
 • Tworzenie ofert technologicznych i poszukiwanie nabywców,
 • Negocjacje z nabywcami,
 • Udział w opracowaniu i zawieraniu umów,
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PWr.
Results

(Polski) Najważniejsze osiągnięcia w latach 2014- 2016:

 • Wstępnej ocenie poddano 194 projekty badawcze i ponad 157 rezultatów badawczych,
 • Wyselekcjonowano 106 rezultatów badawczych posiadających potencjał komercjalizacyjny,
 • Opracowano oferty technologiczne dla 135 rezultatów badawczych,
 • Opracowano analizy potencjału komercyjnego dla 111 rezultatów badawczych,
 • Promowano technologie Politechniki Wrocławskiej na 9 imprezach targowych – krajowych i zagranicznych,
 • Skomercjalizowano 12 rezultatów badawczych,
 • Dokonano 4 międzynarodowe zgłoszenia patentowe w trybie PCT,
 • Podniesiono gotowość wdrożeniową 8 rezultatów badawczych.
2006 -2014
(Polski) Start Up. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/ wynikach prac naukowych
Source of financing
(Polski) MNiSW (NCBR)
The main goal of the project / brief information

(Polski) Celem projektu jest upowszechnienie w środowisku akademickim wiedzy nt. przedsiębiorczości akademickiej oraz udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób (pracowników, studentów i absolwentów uczelni dolnośląskich) chcących założyć własną działalność gospodarczą. Wsparcie oferowane jest dla takich pomysłów biznesowych, które są innowacyjne, a równocześnie wykorzystują wiedzę pochodzącą z uczelni.

Results

(Polski) Najważniejsze osiągnięcia w latach 2006- 2014:

 • Wydano podręcznik “Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą”,
 • Ponad tysiąc godzin konsultacji,
 • Przeszkolono ponad tysiąc osób z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Pomoc w założeniu prawie 200 firm,
 • Pomoc w złożeniu ok. 100 wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej.
2012 -2014
(Polski) Dolnośląski Bon na Innowacje
Partners
(Polski) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Source of financing
(Polski) UMWD (RPOWD 2007 - 2013)
The main goal of the project / brief information

(Polski) „Dolnośląski Bon na Innowacje” to szansa dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska na nawiązanie rzeczywistej współpracy z jednostkami naukowymi. Projekt wspiera prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (w formie projektów celowych).

Results

(Polski) Najważniejsze osiągnięcia w latach 20012- 2014:

 • Zweryfikowano 572 wniosków o Dolnośląski Bon na Innowacje, spośród których 378 uzyskało dofinansowanie (Dolnośląski Bon),
 • Sfinansowano 303 mini-granty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez jednostki naukowe na rzecz MŚP,
 • Wydano publikację „Innowacyjne produkty Dolnego Śląska, czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką” pokazującą kilkadziesiąt przykładów współpracy naukowców z przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych produktów i usług.
2011 -2013
(Polski) STT - Budowa Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej
The main goal of the project / brief information

(Polski) Opracowanie modelu STT, opracowanie studium wykonalności, opracowanie koncepcji i stworzenie bazy danych gromadzących wyniki badań naukowych prowadzonych na uczelni.

Results

(Polski) Kolejno wykonano działania:

 • Przegląd i analiza systemów transferu technologii w kilkunastu prestiżowych uczelniach europejskich,
 • Opracowanie koncepcji i modelu STT dla PWr,
 • Przeprowadzenie badań w społeczności akademickiej PWr, na podstawie których wprowadzono modyfikacje w przygotowanym wcześniej modelu,
 • Przygotowanie studium wykonalności STT,
 • Pilotażowe wdrożenie systemu – rozpoczęcie monitoringu kilkunastu projektów badawczych pod kątem komercjalizacji ich wyników (od 2013 r.).
2013 -2014
(Polski) Pilotażowe wdrożenie Systemu Transferu Technologii PWr
The main goal of the project / brief information

(Polski) W okresie czerwiec 2013 – czerwiec 2014 r. na zlecenie Kierownictwa Uczelni WCTT realizowało pilotażowe wdrożenie Systemu Transferu Technologii (STT) Politechniki Wrocławskiej. W ramach pilotażu wykonywano zadania związane z przygotowaniem rezultatów
prac badawczych do komercjalizacji, w zakresie ograniczonym do monitoringu kilkunastu projektów badawczych i analizy potencjału komercyjnego zidentyfikowanych rezultatów badawczych.

Results

(Polski) Efekty pilotażu:

 • odbyto ok. 105 spotkań/rozmów z naukowcami realizującymi projekty,
 • dokonano analizy ok. 75 dokumentów projektowych (wniosków, umów, sprawozdań),
 • spośród ok. 150 rezultatów badawczych wyselekcjonowano 25 rezultatów do dalszych prac,
 • opracowano 23 pisemne „wstępne oceny zdolności do komercjalizacji”,
 • opracowano 14 pisemnych „analiz potencjału rynkowego”.
2011 -2012
(Polski) JST - Promocja transferu wiedzy i innowacji, rekomendacje dla instytucji publicznych wdrażających Dolnośląską Strategię Innowacji
Source of financing
(Polski) Zlecenie komercyjne
The main goal of the project / brief information

(Polski) Opracowanie zawierające rekomendacje dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego wdrazających DSI w zakresie tworzenia odpowiednich warunków i wsparcia dla transferu wiedzy i technologii.

2010 -2011
(Polski) Aktualizacja RSI - Wykonanie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 wraz z planem wykonawczym do RSI WD na lata 2012-2014
Partners
(Polski) Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp.zo.o.
Source of financing
(Polski) Zlecenie komercyjne
The main goal of the project / brief information

(Polski) Wsparcie Zarządu Województwa Dolnośląskiego przy realizacji polityki rozwoju w zakresie dot. Rozwoju innowacyjnego, poprzez usprawnienie procesów zarządczych oraz ukierunkowanie polityki innowacyjnej na obszary o największym potencjale wzrostu.

2010 -2012
(Polski) BIOS - Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu
Partners
(Polski) PPNT, SOOIPP, PSDB sp.zo.o. WYG Sp.zo.o.
The main goal of the project / brief information

(Polski) Celem BIOSu jest wzmocnienie rozwoju ośrodków innowacji w Polsce – parków i inkubatorów technologicznych, centrów innowacji i transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz sieci aniołów biznesu i funduszy seed/venture. Będzie to osiągnięte na drodze spotkań konsultacyjnych, wydania specjalnych poradników, szkoleń dla beneficjentów oraz wymiany doświadczeń.

2009 -2012
(Polski) WATT - Wrocławska Akademia Transferu Technologii
The main goal of the project / brief information

(Polski) Celem projektu jest podniesienie umiejętności pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych w zakresie skutecznego transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, budowania relacji naukowo-biznesowych, finansowania innowacji, zakładania i prowadzenia spółek typu spin-off.

2009 -2012
(Polski) JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation Kontrakt
Partners
(Polski) Komisja Europejska, Investitionsbank Berlin, inni partnerzy zagraniczni
The main goal of the project / brief information

(Polski) Celem projektu jest stworzenie kompleksowego międzynarodowego systemu obejmującego fundusz gwarancyjny oraz doradztwo dla MŚP w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych.

2008 -2009
(Polski) BiTT – Badania i Transfer Technologii, Podnoszenie świadomości potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych
The main goal of the project / brief information

(Polski) Celem projektu jest podniesienie świadomości pracowników naukowych uczelni wyższych oraz pracowników centrów transferu technologii, działów nauki i współpracy zagranicznej w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych skutecznej współpracy na linii nauka-gospodarka.

2008 -2009
(Polski) EEFQM - Europejskie ramy edukacyjne dla zarządzania jakością (European Educational Fremework for Quality Management)
Partners
(Polski) University of Limerick (Irlandia), Linkoping University (Szwecja), Technical University of Catalonia (Hiszpania), Azertia (Hiszpania), University of Piraeus (Grecja), ACH Consulting (Grecja)
Source of financing
(Polski) Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci
The main goal of the project / brief information

(Polski) Wyniki przeprowadzonych w ostatnich latach badań wskazują na to, że europejskim MŚP brakuje wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań z dziedziny zarządzania jakością oraz że istnieją w nich silne bariery związane z wprowadzaniem tych metod. W odpowiedzi na te potrzeby sformułowano następujące cele projektu:

 • stworzenie uniwersalnych ram edukacyjnych (programów treningowych) w obszarze zarządzania jakością;
 • dostosowanie tych programów do specyficznych potrzeb MŚP;
 • ujednolicenie tych programów w skali europejskiej dla zapewnienia przejrzystości i powszechnej uznawalności kwalifikacji w obszarze zarządzania jakością.
2008 -2010
(Polski) PLATON+ - Zwiększanie roli, jaką nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (SSH) odgrywają w rozwoju Europejskiego Obszaru Badawczego (Strengthening the role that Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) have on the ERA Development)
Partners
(Polski) Q-PLAN Grecja, APRE Włochy, ICCR Austria, TETALAP Węgry, LUH Niemcy, H&K Estonia, ESRI Irlandia, ALBA Grecja, INSEAD Francja, ALMA Francja, TUBITAK Turcja
The main goal of the project / brief information

(Polski) Projekt PLATON+ jest inicjatywą, mającą na celu zwiększenie świadomości lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich twórców polityk na temat dostępnych rezultatów badań w obszarze nauk społeczno-ekonomicznych (SSH) oraz popularyzację wykorzystania oraz integracji badań z obszaru SSH w zorientowanych technologicznie dziedzinach nauki.

2007 -2008
(Polski) UPDATE - Urynkowienie i komercjalizacja oferty Politechniki Wrocławskiej poprzez Stworzenie procedur zarządzania własnością intelektualną, poprawę działania Baz Danych oraz stworzenie systemów komercjalizacji i nowych usług na rzecz Transferu Technologii
2006 -2007
(Polski) Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu
2006 -2008
(Polski) W.A.M.P. - Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw
Partners
(Polski) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
The main goal of the project / brief information

(Polski) Działania wspierające zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania umiejętności wykorzystania technologii informatycznych i innych technologii.

2006 -2007
(Polski) TECARE Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z branży mięsnej
2005 -2008
(Polski) Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych
2005 -2007
(Polski) ISKRA – Internetowy System Kreowania Aktywności w Innowacji z Dolnego Śląska
2005 -2008
(Polski) Usprawnienie organizacji przedsiębiorstw poprzez szkolenia Lean Manufacturing i Six Sigma
2005 -2008
(Polski) Szkolenia kadr menedżerskich dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw
2005 -2008
(Polski) RRSI - Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji
2005 -2007
(Polski) STIM – Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP
2005 -2007
(Polski) IST-BONUS Działania wspomagające uczestnictwo firm i instytucji w Programach Ramowych Badań i Rozwoju UE
The main goal of the project / brief information

(Polski) Pomoc we włączaniu się jednostek o charakterze badawczo-rozwojowym oraz MSP z nowych państw członkowskich i państw kandydujących do projektów badawczych typu IST (Technologie Społeczeństwa Informacyjnego).

2005 -2007
(Polski) PLATON
Partners
(Polski) Q-PLAN Grecja, APRE Włochy, H&K Estonia, UHANN Niemcy, BETA Wielka Brytania
The main goal of the project / brief information

(Polski) Zwiększenie udziału MŚP w europejskich projektach badawczych z obszaru nauk społeczno-ekonomicznych, poprzez organizację cyklu szkoleń, doradztwo oraz opracowanie strategii badawczych.

2005 -2008
(Polski) IMPACTSCAN 4INNOPOL Ocena wpływu regionalnej polityki innowacji na czynniki potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Benchmarking, rozpowszechnianie „dobrych praktyk” wśród twórców polityki regionalnej.
The main goal of the project / brief information

(Polski) Cel projektu: ocena efektywności wykorzystania procesów RIS/RITTS (Regionalnej Strategii Innowacji/ Regionalnego Systemu Transferu Innowacyjnych Technologii) w następujących obszarach: ulepszanie infrastruktury innowacyjnej, doskonalenie procesu tworzenia polityk dotyczących transferu innowacji, opracowanie zestawu wskaźników umożliwiających systematyczną ocenę wpływu Dolnośląskiej Strategii Innowacji na rozwój regionu. Ocena   przygotowywana jest  w oparciu o wypracowany system wskaźników w 7 regionach UE realizujących RIS od kilku lat.

2005 -2008
(Polski) UP-RIS Nowe działania związane z RIS
Partners
(Polski) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Polska; Steinbeis Europa Zentrum - Niemcy
The main goal of the project / brief information

(Polski) Wdrażanie i aktualizacja Dolnośląskiej Strategii Innowacji, stworzenie trwałego mechanizmu współpracy regionalnej i międzynarodowej pomiędzy instytucjami pracującymi nad innowacjami oraz odbiorcami innowacji. W ramach tego projektu planowane jest przeprowadzenie konsultacji na temat kierunków rozwoju regionu wraz z przygotowaniem rozwoju scenariuszy foresight (działanie dotyczące rozwoju MŚP w wybranych branżach, tworzenia klastrów).

2004 -2005
(Polski) Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich – „Akademia Wiedzy Koniecznej Dla Juniorów Biznesu”
2004
(Polski) Punkt Konsultacyjno-Doradczy (PKD)
2004 -2007
(Polski) TEICO-NET – Sieć Technologii Przedsiębiorstw Innowacji i Kooperacji
2004 -2006
(Polski) RIS Działanie 2.6 ZPORR funduszy strukturalnych
2004 -2007
(Polski) PRO.F.USE Leonardo da Vinci
2004 -2006
(Polski) GET-IN – „Getting Small and Medium-Sized Enterprises from Candidate Countries To Increase Participation on IST Project.”
2004 -2006
(Polski) REGinNET – “Regional approach towards FP6. Network of contacts points in large Accession Candidate Countries and Member States.”
2004 -2007
(Polski) POMOC – „Polish Network of Mobility Information Centres” akronim PL-MOC
2004 -2006
(Polski) NANOMAT – “A targeted action to encourage the participation of SMEs in the 6FP, in the Nanotechnologies and knowledge-based multifunctional materials fields.”
2004
(Polski) ERA GOES EAST – Europejska Przestrzeń Badawcza idzie na wschód
2004 -2005
(Polski) Continous Advice to Russia – Pomoc doradcza Rosji
2004
(Polski) Współpraca z zagranicznymi Punktami Kontaktowymi
2004
(Polski) Współpraca z Lokalnymi Punktami Kontaktowymi i innymi instytucjami okołobiznesowymi
2004
(Polski) Akademia Six Sigma
2004
(Polski) Program Lean Manufacturing
2003
(Polski) Punkt Konsultacyjno – Doradczy (PKD)
2003 -2005
(Polski) PROMOTOR + Walidacja i transfer do 5 regionów krajów akcesyjnych regionalnych programów wspierających powstawanie i rozwój firm typu star-up we współpracy europejskiej.
2003
(Polski) Krajow Sieć Innowacji
2003
(Polski) Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu
2003 -2005
(Polski) POLFOOD – “Research and innovation in food technologies – brokering European partnership and transfer of knowledge to Poland by series of practical workshops”
2003
(Polski) HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT – „Rozwój Zasobów Ludzkich – Dolny Śląsk”