Przegląd ofert Transferu Technologii

Zaznacz wszystko
Wyczyść

Sposób i urządzenie do pomiaru właściwości fizycznych warstw półprzewodnikowych

Przedmiotem oferty jest urządzenie oraz sposób pomiarów właściwości fizycznych warstw półprzewodnikowych, znajdujących zastosowanie podczas wytwarzania cienkich warstw materiałów półprzewodnikowych znajdujących się w ruchu. Urządzenie oraz sposób chronione jest zgłoszeniem patentowym P.433833 wiecej


Sposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych

Sposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych wiecejBiopreparat stymulujący wzrost roślin oraz sposób jego wytwarzania z odpadów ściekowych

Przedmiotem wynalazku jest biopreparat stymulujący wzrost roślin do stosowania zarówno w roli biostymulatora jak też nawozu mineralno-organicznego oraz sposób wytwarzania biopreparatu stymulującego wzrost i rozwój roślin.Biopreparat wytwarzany jest biologicznych osadów ściekowych, pochodzących z biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych, z przemysłu spożywczego… wiecej


Sposób wytwarzania nawozu z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego

Sposób wytwarzania nawozu z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do intensyfikacji roślinnej produkcji rolnej. Zastosowanie nawozu otrzymywanego wg. rozwiązania to nawóz wieloskładnikowy np. pod uprawę zboża, traw, ziół, roślin pastewnych i cukrodajnych, warzyw, owoców, krzewów oraz drzew. Rozwiązanie zgłoszono do… wiecej


Nanokompozytowy hydrożel magnetyczny jako filament do druku 3D Hydrożele

Hydrożele ze względu na plastyczność, miękkość i dużą zawartość wody znajdują szerokie zastosowanie przemysłowe, w tym w rozwijającej się dynamicznie technologii druku 3D oraz 4D. Będący przedmiotem oferty sposób syntezy hydrożelu wzbogaconego nanocząstkami tlenków żelaza, prowadzi do otrzymania nanokompozytowego filamentu… wiecej


Miniaturowa cela elektrochemiczna do gromadzenia energii

Oferta dotyczy know-how budowy miniaturowej celi elektrochemicznej do gromadzenia energii. wiecej


Model matematyczny symulujący działanie ekosystemu wytwarzającego biogaz

Oferta to know-how na które składa się model matematyczny symulujący działanie ekosystemu wytwarzającego biogaz. Model matematyczny symuluje zachowanie złożonego konsorcjum mikroorganizmów zaangażowanych w produkcję biogazu (mieszaniny metanu, dwutlenku węgla oraz innych gazów śladowych). W modelu uwzględniono procesy biochemiczne oraz fizyko-chemiczne zachodzące w… wiecej


Metoda oszczyszczania-wzbogacania biogazu

  Oferowana technologia to poufne know-how, na które składa się metoda odsiarczania i wzbogacania biogazu z fermentacji metanowej zawierającego CO2, N2, CH4 oraz związki siarki. Know-how zawiera: – opis zasadniczych węzłów. – parametry biogazu wlotowego/ parametry gazu wzbogaconego – opis procesu… wiecej


Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych

Technologia pt. „Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych” ma postać oprogramowania komputerowego umożliwiającego wykonywanie prostych i zaawansowanych analiz informacji dotyczących zrealizowanych i trwających grantów badawczych. wiecej


Opancerzony pojazd wojskowy

Oferta obejmuje kołowy pojazd opancerzony (M-ATV G10) zbudowany na ramie podwoziowej Unimog 5000. Pojazd opancerzony zawiera w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań, z których najważniejsze to jednoczęściowy kadłub nadwozia wraz z układem mocowania oraz konstrukcja fotela, które chronione są patentem na… wiecej


Technologia odzysku surowców z odpadów

Oferowana technologia to metoda (proces) oraz układ do odzysku materiałów złożonych – np. metali (surowców) z odpadów. Technologia składa się z know-how oraz zgłoszenia patentowego nr P.407985. wiecej


Technologia regeneracji sorbentu wapniowego przeznaczonego do wychwytywania CO2 w pętli chemicznej.

Przedmiotem oferty jest technologia regeneracji sorbentu wapniowego wykorzystywanego do wychwytu CO2. Technologia pozwala na regenerację sorbentu, a tym samym na jego ponowne użycie do wychwytywania CO2 w kolejnych cyklach. Technologia została zgłoszona do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod… wiecej


Wrocławska płyta drogowa do przykrycia wykopów budowlanych

Przedmiotem oferty jest (wynalazek) stalowa, segmentowa płyta drogowa służąca jako przykrycie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości maksimum 2000 mm. Wynalazek składa się z: patentu pn. „Stalowa, segmentowa płyta drogowa” PAT.229530, wzoru przemysłowego „Segmentowa płyta drogowa” W.21933, znaku towarowego słowno-graficznego: ROAD TRENCH… wiecej


Innowacyjne wiertło koronowe do betonu

Oferta obejmuje patent (nr 219454) na wiertło koronowe o eliptycznym kształcie, pn.”Wiertło koronowe do wykonywania odwiertów w betonie”. Wiertło przeznaczone jest do wykonywania odwiertów w betonie - zarówno do typowych zastosowań budowlanych, jak i do specjalistycznych badań np. przyczepności warstw… wiecej


Mobilne urządzenie do badania morfologii płaskich powierzchni – zwłaszcza betonowych

Przedmiotem oferty jest zdalne urządzenie do badania morfologii płaskich powierzchni, zwłaszcza betonowych, wyposażone w skaner laserowy 3D. Urządzenie jest sterowanie na odległość, co umożliwia jego wjazd w miejsca niedostępne, czy też stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa obsługi np. betonowe konstrukcje zamknięte,… wiecej


Bioreaktorowy proces zagospodarowania strumieni odpadowych

Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów bioreaktorowych w zakresie zagospodarowania strumieni odpadowych (np. serwatki przemysłowej, olejów przepracowanych) pochodzących z przemysłu w celu uzyskania z nich pełnowartościowych produktów/półproduktów. wiecej


Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych

Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów separacji membranowej (od mikro- po nanofiltrację) w zakresie zagospodarowania strumieni odpadowych (np. serwatki przemysłowej, olejów przepracowanych) pochodzących z przemysłu z możliwością uzyskania z nich pełnowartościowych produktów/półproduktów. wiecej


Sposób wytwarzania posadzek epoksydowych

Oferta (wynalazek) dotyczy sposobu wytwarzania posadzek epoksydowych - posadzek złożonych z podłoża wykonanego z betonu lub zaprawy oraz nałożonej na to podłoże powłoki epoksydowej. wiecej


Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej

Oferta dotyczy technologii wytwarzania środka do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem w postaci pyłu kwarcowego, który pochodzi np. z odpadów pokopalnianych, zakładów kamieniarskich. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.425183. wiecej


Biokatalityczne otrzymywanie kwasu 4-hydroksyfenylooctowego

Reakcje biotransformacji, z racji swej przewagi nad tradycyjnymi syntezami organicznymi, coraz częściej znajdują zastosowanie w przemyśle. Innowacyjny sposób syntezy z wykorzystaniem mikroorganizmu Aspergillus niger KKP2301 jako biokatalizatora oraz 2-fenyloetanolu jako substratu, stanowi efektywny oraz wpisujący się w zakres „zielonej chemii”… wiecejNATURALNE ZWIĄZKI ANTYOKSYDACYJNE wytwarzane z roślin leczniczych

Oferta dotyczy technologii wytwarzania naturalnych związków o właściwościach antyoksydacyjnych z roślin znanych w Polsce jako lecznicze. Technologia składa się z patentu nr PAT.216635 oraz wiedzy know-how dotyczącej procesu otrzymywania związków i wytwarzania z nich produktów końcowych. wiecej
Innowacyjna pompa łopatkowa ze zintegrowanym napędem elektrycznym

Innowacyjna pompa wg. wynalazku jest pompą wyporową ze zintegrowanym napędem elektrycznym, przy czym jego innowacja polega na tym, że wirnik pompy wyporowej i stojan silnika elektrycznego są nieruchomymi elementami kadłuba, natomiast obudowa pompy wyporowej połączona jest z wirnikiem silnika elektrycznego. Układ wykorzystuje… wiecej


Sposób syntezowania nanocząstek złota

Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezowania nanocząstek wykorzystujący jako prekursor jony chlorozłotowe (wodny roztwór kwasu tetrachlorozłotowy III), które następnie miesza się z wodnym roztworem surfaktantu niejonowego, z wodnym roztworem polietylenoiminy. Następnie mieszając dodaje się roztwór reduktora (kwas askorbinowy). Wg. wynalazku otrzymuje… wiecej


Katalizator kompozytowy do wytwarzania wysokojakościowych olejów napędowych

Przedmiotem oferty jest katalizator kompozytowy znajdujący zastosowanie w procesie wytwarzania olejów napędowych z zachowaniem odpowiedniej liczby cetanowej. Wytworzone przy udziale katalizatora na drodze selektywnej hydroizomeryzacji oleje, charakteryzują się pożądanymi właściwościami niskotemperaturowymi (obniżoną temperaturą mętnienia oraz blokady zimnego filtra), spełniając tym… wiecej


Układ do rozkładu pomiaru pola elektromagnetycznego

Oferta technologiczna dotyczy układu do pomiaru rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) lub innych wielkości fizycznych umożliwiający produkcję miernika uwzględniającego zmienność emisji źródła. Wynalazek pozwala na otrzymanie wyniku pomiarowego wolnego od błędu wynikającego głównie z fluktuacji napięć, prądów lub odchyłki faz… wiecej


Żelatynowe matryce hydrożelowe jako barwne testy do detekcji enzymu β-galaktozydazy

Przedmiotem oferty technologicznej jest sposób wytwarzania i wykorzystania żelatynowych matryc hydrożelowych jako nowego, prostego oraz szybkiego testu do wykrywania enzymu β – galaktozydazy, odpowiedzialnego za rozkład laktozy. Dzięki zastosowaniu matryc istnieje możliwość wysoce selektywnej detekcji enzymu w płynnych hodowlach mikrobiologicznych,… wiecej


Sposób wytwarzania granulek kompozytowych wzbogacanych mikroelementami

Przedmiotem oferty technologicznej jest wynalazek pn. „Sposób wytwarzania granulek kompozytowych wzbogaconych w mikroelementy” przedstawiający sposób wytwarzania granulek kompozytowych zawierających mikroelementy takie jak chrom, cynk, żelazo, miedź oraz mangan. Granulki zawierają rozdrobniony biosorbent w postaci skorupek jaj, który jest immobilizowany w… wiecej


Mechatroniczny układ modyfikacji trajektorii protezy kolana ludzkiego

Przedmiotem oferty jest układ mechatroniczny do bardzo dokładnego odwzorowania ruchu stawu kolanowego- ruchu między kością piszczelową a udową z uwzględnieniem toczenia oraz poślizgu. Mechanizm poprzez zastosowanie układu mechatronicznego złożonego z trzech napędów może odtworzyć wcześniej zmierzone i zarejestrowane dane o… wiecej


Mechatroniczny układ adaptacji trajektorii ortezy kolana ludzkiego

Przedmiotem oferty jest układ mechatroniczny do bardzo dokładnego odwzorowania ruchu stawu kolanowego- ruchu między kością piszczelową a udową z uwzględnieniem toczenia oraz poślizgu. Mechanizm poprzez zastosowanie układu mechatronicznego złożonego z dwóch napędów obrotowych może odtworzyć wcześniej zmierzone i zarejestrowane dane… wiecej


Chiralne ciecze jonowe do stabilizacji i aktywacji lipazy

Przedmiotem oferty jest wynalazek pod nazwą: „Chiralne ciecze jonowe z anionem salicylanowym, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie.” przedstawiający metodę wytwarzania przyjaznych dla środowiska soli imidaziolowych, które ze względu na właściwości fizykochemiczne zaliczane są do związków powierzchniowo czynnych oraz cieczy jonowych.… wiecej


Otrzymywanie wartościowych związków chemicznych fine chemicals z wykorzystaniem metod biotechnologicznych

Przedmiotem oferty jest metoda otrzymania związków chemicznych określanych jako fine chemicals przy wykorzystaniu sinic w procesie przekształcenia substratu (związku fosfonowego) do produktu o konkretnej konfiguracji oraz strukturze chemicznej. Wynikiem reakcji biokonwersji jest otrzymanie produktu o wysokiej klasie czystości optycznej z… wiecej


Elektroda enzymatyczna do oznaczania i monitorowania stężeń dopaminy

Przedmiotem wynalazku jest elektroda enzymatyczna do detekcji dopaminy w roztworach wodnych, znajdująca zastosowanie w diagnostyce medycznej. Elektroda wykonana jest w technologii niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki wraz z unieruchomionym materiałem biologicznym i przeznaczona jest do oznaczenia stężeń dopaminy. Wynalazek zgłoszony został do… wiecej


Biosensor fluorescencyjny do oznaczania i monitorowania stężeń dopaminy

Przedmiotem oferty jest wynalazek w postaci ceramicznego biosensora fluorescencyjnego do określania stężeń dopaminy w roztworach. Biosensor znajduje zastosowanie w diagnostyce medycznej. Wykonany jest w technologii niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki wraz z unieruchomionym materiałem biologicznym. Wynalazek zgłoszony został do Urzędu Patentowego RP… wiecej


Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy do hamowania replikacji wirusa Zika

Wynalazek pn. „Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy do hamowania replikacji wirusa Zika” zgłoszony został do ochrony do Urzędu Patentowego RP pod numerem P.423869. Metoda polega na wykorzystaniu fosfonowych analogów lizyny oraz argininy w leczeniu chorób wywołanych przez wirusa Zika,… wiecejMikroprocesorowy, jednoczęstotliwościowy zielony laser

Zielony laser mikroprocesorowy (mikrochipowy) powstał jako rezultat projektu badawczego pn.„Construction development and optimization of single-frequency microchip lasers” finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).Zaletą laserów mikroprocesorowych są ich niewielkie wymiary jak również, to że mogą być źródłem jednoczęstotliwościowej wiązki w wąskim… wiecej


System monitoringu wilgotności

Oferowana technologia dotyczy hybrydowego systemu monitoringu wilgotności opartego o rozwiązania światłowodowe w połączeniu z bezprzewodową siecią transmisyjną danych w wolnej przestrzeni. wiecej


Zespół kół cykloidalnych

Przedmiotem oferty technologicznej jest element wzmacniający zespołu kół cykloidalnych, wykonanych z tworzywa sztucznego, znajdujący zastosowanie jako zespół roboczy dla przekładni cykloidalnych oraz dla hydraulicznych maszyn gerotorowych. wiecej


Urządzenia hydrauliczne o zazębieniu wewnętrznym

Przedmiotem oferty technologicznej są rozwiązania konstrukcyjne do zastosowania w hydraulice siłowej wpływające na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności działania układu hydraulicznego. wiecej


Hydrauliczne urządzenie gerotorowe

Przedmiotem oferty technologicznej jest rozwiązanie konstrukcyjne do zastosowania w hydraulice siłowej wpływające na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności działania układu hydraulicznego. wiecej


Aktywne osłony fundamentów obiektów zanurzonych w wodzie

Przedmiotem oferty technologicznej jest grupa rozwiązań dotyczących zabezpieczania przed zjawiskiem erozji dennej fundamentów zanurzonych w wodzie. Rozwiązania adresowane są w szczególności do ochrony fundamentów morskich farm wiatrowych oraz platform wiertniczych, typu grawitacyjnego, monopalowego i tripodowego.Celem zasadniczym tego typu osłon jest obniżenie… wiecej


URZĄDZENIE DO ABSORPCJI ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

Oferta dotyczy urządzenia do absorpcji energii promieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego do celów grzewczych, dedykowanego do użytku w klimacie umiarkowanym w okresie zimowym. Rozwiązanie zasadniczo zwiększy efektywność poboru energii słonecznej w okresach zimowych w klimacie umiarkowanym. wiecej


Mikroukłady do prowadzenia hodowli komórek w gradiencie substancji bioaktywnej

Przedmiotem oferowanej technologii są: urządzenie mikrofluidalne (bioczip) do prowadzenia hodowli komórkowych w układzie stacjonarnym w ciągłym gradiencie substancji aktywnej i prowadzenia badań procesów biologicznych przebiegających w jej gradiencie, (ii) sposób wytwarzania przedmiotowego mikrourządzenia oraz (iii) szybkie i bezpośrednie sposoby generowania stabilnych… wiecejWibrometr laserowo-światłowodowy

Przedmiotem oferty jest technologia budowy i zasady działania wibrometru laserowo-światłowodowego, umożliwiającego jednoczesną analizę drgań czterech niezależnych punktów obiektu drgającego z dużą dokładnością pomiaru (na poziomie nanometrów). wiecejUkład do interaktywnej, rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych

Przedmiotem oferty technologicznej jest układ do interaktywnej, rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych, w szczególności obrazów fluorescencyjnych, znajdujący zastosowanie w medycynie do prezentacji położenia i geometrii struktur tkankowych. Przedstawiony wynalazek daje możliwość wizualizacji położenia i geometrii struktur tkankowych na wyświetlaczu… wiecej


Sposób lutowania miękkiego stopów aluminium z materiałami kompozytowymi na osnowie grafitu

Przedmiotem oferty technologicznej jest technologia pn. „Sposób lutowania miękkiego stopów aluminium z materiałami kompozytowymi na osnowie grafitu z zastosowaniem warstw pośrednich nanoszonych metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno”, która przedstawia efektywny sposób łączenia materiałów kompozytowych na osnowie grafitu z aluminium w… wiecej


Sposób łączenia stopów aluminium z nadstopami niklu metodą lutowania twardego

Technologia pn. „Sposób lutowania twardego stopów aluminium z nadstopami niklu” jest efektywną metodą łączenia wszystkich stopów aluminium z nadstopami niklu, przeznaczonych w szczególności do wytwarzania elementów narzędzi pomiarowych np. termopar. Lutowanie aluminium oraz jego stopów z nadstopami niklu od zawsze… wiecej


Urządzenie do zmniejszenia szczeliny przyperonowej

Oferta technologiczna dotyczy urządzenia do zmniejszania odległości pomiędzy krawędzią peronu a progiem pojazdu szynowego. Wynalazek pozwala w łatwy i szybki sposób zredukować problem zbyt dużych szczelin przyperonowych, których pokonanie stanowi poważny problem dla osób niepełnosprawnych, starszych, podróżujących z dziećmi czy… wiecej


Innowacyjny układ diagnostyki uszkodzeń falownika napięcia

Technologia pozwala na zidentyfikowanie awarii łączników falownika, a także na rekonfigurację urządzenia oraz przywrócenie pracy całego napędu poprzez zmianę algorytmu sterowania. Rozwiązanie ma szczególne znaczenie w świetle wymagań stawianych napędom elektrycznym, od których oczekuje się nie tylko doskonałej jakości, ale również bezawaryjności. wiecej


Wyczyść