Overview of technology transfer offers

Select all
Clear

Kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej małych ubytków kostnych

Oferta dotyczy know-how wytwarzania wielofunkcyjnych kompozytów aktywnych biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej małych ubytków kostnych, w części chronionego zgłoszeniami patentowymi - „Lite elastomerowe aktywne biologicznie kompozyty polimerowo-ceramiczne oraz sposób ich wytwarzania” nr P.443751, „Porowate elastomerowe aktywne biologicznie kompozyty polimerowo-ceramiczne… wiecej


Wirnik separatora odśrodkowego oraz sposób przesiewania materiałów sypkich w separatorze odśrodkowym

Wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej w trybie PCT pod numerem PCT/PL2023/050070 wiecej


Model akustyczny ASR

Technologia pt. „Model akustyczny ASR” jest innowacyjnym, wysoce precyzyjnym rozwiązaniem do rozpoznawania mowy, w którym wykorzystuje się informacje akustyczne zawarte w sygnale mowy do rozpoznawania i interpretacji wypowiedzi. Po stosownym skonfigurowaniu może stanowić samodzielne narzędzie informatyczne, lub być elementem szerszego… wiecej


Wegańskie funkcjonalne materiały Alginianowe żelowane wodnym roztworem ekstraktu owoców Acai i maltodekstryna

Przedmiotem oferty jest wynalazek pt. ”Trwałe materiały alginianowe żelowane wodnym roztworem ekstraktu sproszkowanych owoców Acai (Euterpe oleracea) i maltodekstryny, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie”. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej w UPRP 02/12/2022r. i zarejestrowany pod numerem P.443035.  wiecej


Innowacyjne urządzenie do detekcji lotnych substancji emitowanych przez próbki ciekłe lub stałe

Technologia dotyczy urządzenia czujnikowego przeznaczonego do wykrywania substancji lotnych w środowisku, w tym zanieczyszczeń. Opracowane rozwiązanie wyróżnia się wysokim stopniem wrażliwości pomiarowej i niweluje wady innych urządzeń tego typu w zakresie utraty czułości pomiaru, bądź braku możliwości detekcji określonego gazu… wiecej


Szerokopasmowa metoda pomiaru stałej dielektrycznej cienkowarstwowych podłoży dielektrycznych

Technologia dotyczy szerokopasmowej metody pomiaru stałej dielektrycznej cienkowarstwowych podłoży dielektrycznych. Wdrożenie technologii wpływa na zwiększenie dokładności procesu planowania elementów obwodu PCB i stabilizuje proces ich produkcji. Powyższe umożliwia poprawę jakości projektowanych i produkowanych obwodów elektronicznych, co pozwala producentowi na zaoferowanie… wiecej


Algorytm konwersji ocen bazowych CVSS 2.0 do CVSS 3.x

Technologia pt. „Algorytm konwersji ocen bazowych CVSS 2.0 do CVSS 3.x” zapewnia łatwą i skuteczną analizę bezpieczeństwa systemów informatycznych w procesie zarządzania podatnościami, upraszczając pracę analitykom bezpieczeństwa korzystającym jednocześnie z dwóch wersji standardów CVSS. wiecej


Układ i sposób rozruchu palnika plazmowego

Przedmiotem oferty jest wynalazek – wysokonapięciowy o częstotliwości radiowej układ do bezpośredniego rozruchu palnika plazmowego łukowego (niskotemperaturowa termiczna plazma) oraz know-how dotyczące doboru parametrów urządzenia do konkretnego palnika plazmowego. Wynalazek został zgłoszony do ochrony w UPRP pod nr P.444326. Wynalazek… wiecej


ULTRAMIZER – technologia produkcji proszków metali i stopów metali

Przedmiotem oferty jest technologia wytwarzania wysokiej jakości proszków metali i stopów metali na potrzeby nowoczesnej produkcji wykorzystującej procesy wytwarzania przyrostowego, spiekania, natryskiwania cieplnego, czy napawania. Na technologie składają się dwa wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej w UPRP oraz know-how dotyczące… wiecejSposób redukowania ilości cementu w mieszaninach cementowych oraz mieszanina cementowa realizowana według tego sposobu

Przedmiotem oferty jest patent. Przedmiotem patentu jest sposób redukowania ilości cementu w mieszaninach cementowych, w którym cement zastępuje się innym spoiwem, charakteryzuje się tym, że w spoiwie mieszaniny cementowej redukowaną ilość cementu albo cementu z popiołem lotnym zastępuje się w… wiecej


Mikrofluidalne panele fotowoltaiczne

Przedmiotem oferty jest technologia mikrofluidalnych paneli fotowoltaicznych łączących funkcje ogniwa fotowoltaicznego, kolektora ciepła oraz magazynu energii elektrycznej, mających kompaktową postać, szeroko skalowalnych, o dużym potencjale aplikacyjnym w branży OZE. wiecej


Innowacyjne hybrydowe pręty kompozytowe

Oferowana technologia dotyczy rozwiązania pt. „Innowacyjne hybrydowe pręty kompozytowe”, wynikającego z poufnego know-how. wiecej


Lekkie kompozytowe klatki do wiązek butli na gazy techniczne

Oferowana technologia ma formę poufnego know-how pt. „Lekkie kompozytowe klatki do wiązek butli na gazy techniczne”. wiecej


SafeTrainVR- Immersyjny system szkoleniowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników budowlanych wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości

Technologia SafeTrainVR - to poufne know-how. Większość ilość danych można uzyskać po podpinaniu umowy NDA. wiecej


Dwupłaszczowy ciśnieniowy zbiornik kompozytowy wytworzony na bazie żywicy DCPD

Wynik badawczy to rozwiązanie dot. produkcji zbiornika (dwupłaszczowego) kompozytowego z użyciem żywicy DCPD. Technologia to poufne know-how. Większość ilość danych można uzyskać po podpinaniu umowy NDA. wiecej


Aktywna matryca krzemionkowa przedłużająca uwalnianie leku

Wynik badawczy to technologia wytwarzania powłok zol-żel (powłoki krzemionkowe), jako matrycy dla witaminy E (α-tokoferolem).Technologia to poufne know-how. Większość ilość danych można uzyskać po podpinaniu umowy NDA. wiecej


Innowacyjny sposób odzysku litu i manganu z poużytkowych baterii litowych

Przedmiotem oferty jest technologia umożliwiająca odzysk litu i manganu ze zużytych baterii litowych. Otrzymywane w wyniku zastosowania technologii sole nieorganiczne litu oraz tlenki litu i manganu stanowią cenne surowce do produkcji ogniw i baterii. Zgłoszona do ochrony patentowej metoda charakteryzuje… wiecej


Redukcja drgań podczas obróbki skrawaniem

Oferowana technologia ma formę wynalazku chronionego patentem i dotyczy sposobu tłumienia drgań samowzbudnych elementów o małej sztywności podczas obróbki skrawaniem, na przykład przy frezowaniu. Nabycie praw do technologii umożliwi uzyskanie korzyści ekonomicznych głównie w procesach obróbki metali, tworzyw sztucznych i… wiecejUrządzenie do punktowego hybrydowego zgrzewania materiałów kompozytowych z warstwą metalu

Przedmiotem oferty jest prototypowe urządzenie wraz z opracowaną technologią zgrzewania punktowego blach kompozytowych metal – polimer – metal (MPMS/MPC). Urządzenie oraz technologia zostały zgłoszone do ochrony patentowej w UPRP pod numerem P.438142. wiecejTechnologia membranowa do odzysku wody ze ścieków oczyszczonych

Przedmiotem oferty jest technologia membranowa do odzysku wody ze ścieków oczyszczonych, dotycząca metody produkcji wody o parametrach wody technicznej, która może zostać wykorzystana w procesach technologicznych, przemysłowych, realizowanych w suszarniach i spalarniach odpadów, elektrowniach, elektrociepłowniach itp. Wdrożenie rozwiązania przyczyni się… wiecej


Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych

Oferowana technologia ma formę poufnego know-how pt. „Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych”. Rozwiązanie dotyczy wprowadzenia innowacyjnych elementów i funkcjonalności podnoszących efektywność i dokładność działania tokarki, jak i całego procesu regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych. Politechnika Wrocławska… wiecej


Algorytmy sterowania i optymalizacji pracy magazynu energii współpracującego ze źródłami odnawialnymi

Technologia pt. „Algorytmy sterowania i optymalizacji pracy magazynu energii współpracującego ze źródłami odnawialnymi” ma postać poufnego know-how (algorytmy) i oprogramowania (kody źródłowe)” dotyczącego zarządzania magazynami energii elektrycznej, celem uzyskania najwyższej efektywności pracy magazynu energii. wiecej


Multisensoryczny, redundantny system monitorujący wybrane zagrożenia w środowisku przemysłowym

Oferowana technologia ma formę poufnego know-how pt. „Multisensoryczny, redundantny system monitorujący wybrane zagrożenia w środowisku przemysłowym”. Rozwiązanie dotyczy systemu oprogramowanych sensorów monitorujących w czasie rzeczywistym środowisko przemysłowe (hale produkcyjne, magazyny, lub ich części, itp.), analizujących wystąpienie ewentualnych zagrożeń, oraz umożliwia… wiecej


Metoda wytwarzania prozdrowotnych, funkcjonalnych soków warzywnych i owocowych

Przedmiotem oferty jest metoda (know-how) wytwarzania funkcjonalnych soków warzywnych i owocowych o właściwościach prozdrowotnych (nutraceutyków) z zastosowaniem zimnej plazmy atmosferycznej. wiecej


Czujnik do pomiaru częstotliwości oddychania

Oferowana technologia ma formę wynalazku pt. „Czujnik do pomiaru częstotliwości oddychania i sposób pomiaru częstotliwości oddychania” (numer zgłoszenia: P438553) i dotyczy urządzenia służącego do monitorowania częstości ludzkiego oddechu, mogącego znaleźć szerokie zastosowania w medycynie, ochronie zdrowia i sporcie / wellness.Główna… wiecej


Kompozyt epoksydowo-granitowy oraz jego zastosowanie

Rezultat badawczy to know-how dot. składu posadek epoksydowych tj. kompozytu składającego się z komercyjnie dostępnej żywicy epoksydowej i wypełniacza w postaci pyłu granitowego oraz jego zastosowanie. Know-how dotyczy otrzymywania powłok ochronnych i warstw posadzek opartych na epoksydach.  wiecej


Aberracyjny czujnik optyczny odległości w procesach technologicznych oraz sposób pomiaru odległości w procesach technologicznych

Oferowana technologia ma formę wynalazku chronionego patentem numer PL229959 i dotyczy budowy urządzenia w postaci optycznego czujnika odległości oraz metody pomiaru odległości pomiędzy końcem dyszy głowicy laserowej a obrabianym w procesie materiałem. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie w monitorowaniu i sterowaniu w… wiecej


Związek powierzchniowo czynny zawierający komponent pochodzenia naturalnego jako nowy, bezpieczny i skuteczny produkt antyelektrostatyczny

Będący przedmiotem oferty technologicznej wynalazek pn.: „Związek powierzchniowo czynny zawierający komponent pochodzenia naturalnego jako nowy, bezpieczny i skuteczny produkt antyelektrostatyczny” dotyczy zastosowania związków powierzchniowo czynnych, zawierających pochodną (–)-mentolu, jako środków o silnym działaniu antystatycznym. Jednym z najistotniejszych aspektów wynalazku jest… wiecej


Pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa

Przedmiotem oferty technologicznej jest pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa. Stanowi ono element rodziny egzoszkieletów w ramach technologii pt. „Pneumatyczna kamizelka”.Rozwiązanie cechuje się dużą siłą wsparcia użytkownika, pozwalającą na dźwiganie i przenoszenie obiektów o różnej wadze (w tym ciężkich), co ułatwia… wiecej


Biosensor enzymatyczny służący do detekcji i monitorowania poziomu biomolekuł/ Enzyme biosensor for the detection and monitoring of biomolecule levels

Biosensor jest hybrydowym urządzeniem analitycznym,składającym się z biologicznie aktywnej części receptorowej (takiej jak enzym, przeciwciało, DNA, komórka) połączonej z przetwornikiem. Biosensor umożliwia zatem przy pomocy biochemicznego mechanizmu, przekształcenie sygnałupochodzącego od danej substancji do sygnału elektronicznego. Biosensory enzymatyczne rejestrują przemiany badanej… wiecej


Duo hydrotermiczny sposób przetwarzania substratów z biomasy i odpadów oraz układ do jego realizacji

Przedmiotem oferty jest technologia duo hydrotermicznego przetwarzania substratów z biomasy i odpadów oraz układu technologicznego do realizacji przetwarzania substratów według nowego sposobu, mająca zastosowanie w uzyskaniu komponentów paliw i/lub energii elektrycznej, zwłaszcza dla e-mobilności. wiecej


Technologia usuwania azotu ze ścieków i odcieków o podwyższonym stężeniu azotu amonowego

Oferta dotyczy technologii służącej wydajnemu usuwania azotu z odcieków z odwadniania osadów lub innego strumienia o wysokim stężeniu azotu amonowego w oparciu o dwustopniową deamonifikację z udziałem osadu czynnego. Technologia została zgłoszona do ochrony patentowej w UPRP pod numerem P.436378.… wiecej


Monomery do syntezy polimerów fotochromowych

Przedmiot oferty stanowi technologia otrzymywania monomerów wykorzystywanych w reakcji polimeryzacji, prowadzącej do otrzymania homopolimerów i kopolimerów fotochromowych. Ze względu na swoje właściwości, materiały te znajdują szerokie spektrum zastosowań, w szczególności w optoelektronice, gdzie służyć mają pozyskiwaniu, gromadzeniu, obróbce i prezentacji… wiecej


Polimery o właściwościach fotochromowych do zastosowań przemysłowych

Przedmiotem oferty są homopolimery oraz kopolimery wykazujące właściwości fotochromowe. Otrzymane na drodze polimeryzacji rodnikowej materiały, stanowią nie tylko interesujący przedmiot prac badawczo-rozwojowych, ale również wykazują szeroki potencjał aplikacyjny, znajdując zastosowanie w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji oraz formowaniu fotoczułych mikro-… wiecej


ETEROWE ZWIĄZKI ZAPACHOWE

Przedmiotem wynalazku są eterowe związki zapachowe do zastosowania w przemyśle perfumeryjnym, kosmetycznym, spożywczym, chemii gospodarczej, czy też farmaceutycznym. wiecej


POSADZKA CEMENTOWA MODYFIKOWANA GRANITOWĄ MĄCZKĄ

Przedmiotem wynalazku jest mieszanina stanowiąca zaprawę do uzyskania posadzek cementowych, która modyfikowana jest dzięki temu charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na odrywanie oraz zmniejszoną objętością wydzielanej wody podczas procesu bleedingu, czyli wydzielania wody podczas procesu twardnienia. wiecej


Instalacja hodowlana owoców wrażliwych na infekcje grzybowe

Technologia pn. „Instalacja hodowlana owoców wrażliwych na infekcje grzybowe” dotyczy projektu tunelu do hodowli owoców szklarniowych, wyposażonego w elementy tworzące system mający za zadanie utrzymanie mikroklimatu zapobiegającego rozwojowi grzybów atakujących plantacje owocowe w szklarniach. wiecej


PROTECTIVE Sol-Gel Oxide COATINGS LIMITING HYDROGEN PERMEATION through polymer materials

The subject of the invention is a method (know-how, partly confidential) of the production and application of sol-gel coatings on polymeric materials. These can then be used as a part of pressure storage system. Know-how is the answer to the… wiecej


Układ do pomiaru samoistnej emisji elektro-magnetycznej ze skał

Technologia dotyczy rozwiązania mogącego znaleźć zastosowanie w monitorowaniu sygnału elektro-magnetycznego pochodzącego ze skał, stanowiąc element systemu wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi zdarzenia sejsmicznymi. wiecej


Photo-magnetic stimulated nanocargos for superior cancer treatments

Despite some advancements in breast cancer therapy there are still some unmet healthcare needs. New solution provides novel minimally invasive procedure to tackle the breast cancer in advanced clinical stage. Technology establishes connection between conventional chemotherapy, new generationmagnetic hyperthermia therapy… wiecej


Biokatalitczny sposób otrzymymania czystego izomeru chlorowodorku kwasu (R)3-pirydylometylo(amino)fosfonowego

Przedmiotem oferty jest technologia pn.: „Biokatalityczny sposób otrzymania czystego izomeru chlorowodorku kwasu(R)-3-pirydylometylo(amino)fosfonowego”, która stanowi ekologiczną i ekonomicznie opłacalną alternatywną dla tradycyjnych metod syntezy chemicznej związków o wysokiej klasie czystości optycznej. Przedstawiony proces biotransformacji prowadzi do otrzymania chlorowodorku kwasu (R)-3-pirydylometylo(amino)fosfonowego przy wykorzystaniu… wiecej


Biosynteza nanocząstek krzemionki z wykorzystaniem osłon kolb kukurydzy jako substratu

Przedmiotem oferty jest technologia pn.: „Sposób otrzymywania nanocząstek krzemionki z wykorzystaniem biokatalizatora”. Ideą wynalazku jest otrzymanie nanocząstek krzemionki o określonych rozmiarach (od 40 do 70 nm), na drodze biotransformacji roślinnego materiału biologicznego (osłon kolb kukurydzy) przy wykorzystaniu mikroorganizmów Fusarium culmorum.… wiecej


Przystawka do redukcji przestrzeni roboczej drukarek trójwymiarowych

System pn.: „Przystawka do redukcji przestrzeni roboczej urządzenia w technologii E-PBF” to rozwiązanie do redukcji przestrzeni roboczych urządzeń z serii A1 i A2X firmy Arcam GE. System pozwala na zmniejszenie ilości proszku potrzebnego do przeprowadzenia procesu oraz skrócenia czasów przygotowawczo-zakończeniowych. Rozwiązanie adresowana… wiecej


ANTYBAKTERYJNE DODATKI, metoda ich wytwarzania i aplikacji

Oferta to know-how (w części poufne) dot. wytwarzania dodatków antybakteryjnych, jak i metod ich aplikacji na daną powierzchnię, w szczególności w procesie lakierowania. W celu uzyskania większej ilości danych niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (NDA). wiecej


Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy

Przedmiotem oferty są formuły/składy czterech kompozytowych materiałów włóknisto-cementowych przeznaczonych do produkcji elementów budowlanych, zwłaszcza płyt włóknisto-cementowych. Innowacyjnością jest zastosowanie w składach takich dodatków jak: włókna celulozowe z makulatury, popiół lotny, proszek kaolinowy, pył perlitowy czy też keramzytowy. Ponadto włókna celulozowe… wiecejMarker do pisania po szkle

Przedmiotem oferty jest wynalazek pn.: „Marker do pisania po szkle”. Marker przeznaczony jest nie tylko do użytku codziennego, ale również znajduje zastosowanie w środowisku laboratoryjnym oraz przemysłowym.  Ideą wynalazku jest nowoczesna konstrukcja markera, polegająca na zastosowaniu zintegrowanego zbiornika zawierającego płyn… wiecej


Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK, z odpadów rolniczych, z przemysłu spożywczego, niejadalnych surowców zwierzęcych

Oferta to know-how dot. sposobu wytwarzania granulowanego nawozu NPK, z odpadów rolniczych, z przemysłu spożywczego, niejadalnych surowców (odpadowych) zwierzęcych. Know-how w części chronione jest patentem PAT.234738 na terytorium Polski. Know- how stanowi współwłasność Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i… wiecej


Recykling odpadowej pianki PUR (poliuretanowej) na pełnowartościowe produkty

Oferta to know-how dot. wytwarzania kompozytów z opadowej pianki poliuretanowej PUR (główny składanki). Jako lepiszcze można wykorzystywać szeroką gamę tworzyw termoplastycznych, surowce roślinne - w tym także odpadowe. Z otrzymanego kompozytu można wytwarzać produkty rynkowe – np. drobne elementy konstrukcyjne… wiecej


Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK, z odpadów rolniczych, z przemysłu spożywczego, niejadalnych surowców zwierzęcych

Oferta to know-how dot. sposobu wytwarzania granulowanego nawozu NPK, z odpadów rolniczych, z przemysłu spożywczego, niejadalnych surowców (odpadowych) zwierzęcych. Know-how w części chronione jest patentem PAT.234738 na terytorium Polski. Know-how stanowi współwłasność Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Sieci… wiecej


Technologia laserowego spiekania proszków (LS/L-PBF) tworzyw sztucznych PA12, PS

Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów technologicznych laserowego spiekania proszków tworzyw sztucznych (LS) - technologii przyrostowych (powder bed fusion - PBF), które pozwalają na wytwarzanie obiektów przestrzennych wprost z zapisu modelu CAD 3D. Proszki tworzyw sztucznych (tworzyw termoplastycznych) wykrzywiane w tej… wiecej


Innowacyjny kompozyt z recyklingu POLIMER + MINERAŁ SKALNY

Oferta obejmuje metodę wytwarzania kompozytu z odpadowych tworzyw polimerowych, w szczególności HDPE oraz minerałów skalnych (np. tuf, bazalt, granodioryt, migmatyt, sjenit). wiecejSynteza oraz modyfikacja powierzchni kul krzemionkowych domieszkowanych nanocząstkami wykazującymi właściwości antybakteryjne

Poufne know-how dotyczy syntezy materiałów krzemionkowych z nanocząstkami wykazującymi właściwości antybakteryjne.Krzemionka stanowi nośnik na którym osadzone są cząstki wykazujące właściwości antybakteryjne. wiecej


Sposób i urządzenie do pomiaru właściwości fizycznych warstw półprzewodnikowych

Przedmiotem oferty jest urządzenie oraz sposób pomiarów właściwości fizycznych warstw półprzewodnikowych, znajdujących zastosowanie podczas wytwarzania cienkich warstw materiałów półprzewodnikowych znajdujących się w ruchu. Urządzenie oraz sposób chronione jest zgłoszeniem patentowym P.433833 wiecej


Sposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych

Sposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych wiecejBiopreparat stymulujący wzrost roślin oraz sposób jego wytwarzania z odpadów ściekowych

Przedmiotem wynalazku jest biopreparat stymulujący wzrost roślin do stosowania zarówno w roli biostymulatora jak też nawozu mineralno-organicznego oraz sposób wytwarzania biopreparatu stymulującego wzrost i rozwój roślin.Biopreparat wytwarzany jest biologicznych osadów ściekowych, pochodzących z biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych, z przemysłu spożywczego… wiecej


Sposób wytwarzania nawozu z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego

Sposób wytwarzania nawozu z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do intensyfikacji roślinnej produkcji rolnej. Zastosowanie nawozu otrzymywanego wg. rozwiązania to nawóz wieloskładnikowy np. pod uprawę zboża, traw, ziół, roślin pastewnych i cukrodajnych, warzyw, owoców, krzewów oraz drzew. Rozwiązanie zgłoszono do… wiecej


Pneumatyczna kamizelka pełniąca rolę inteligentnego egzoszkieletu

Przedmiotem oferty technologicznej jest pneumatyczna kamizelka pełniąca rolę inteligentnego egzoszkieletu, ograniczającego dolegliwości mięśniowo-szkieletowe wywołane sposobem wykonywania pracy fizycznej, której pochodną bywa pogorszenie kondycji układu mięśniowo-szkieletowego oraz obwodowego układu nerwowego.Główną zaletą kamizelki jest zwiększenie wytrzymałości człowieka w efekcie wspierania i stabilizowania… wiecej


Nanokompozytowy hydrożel magnetyczny jako filament do druku 3D Hydrożele

Hydrożele ze względu na plastyczność, miękkość i dużą zawartość wody znajdują szerokie zastosowanie przemysłowe, w tym w rozwijającej się dynamicznie technologii druku 3D oraz 4D. Będący przedmiotem oferty sposób syntezy hydrożelu wzbogaconego nanocząstkami tlenków żelaza, prowadzi do otrzymania nanokompozytowego filamentu… wiecej


Magnetyczno-hydrodynamiczna platforma mikrofluidalna

Przedmiotem oferty jest technologia umożliwiająca hodowlę przestrzenną spersonalizowanych zmian nowotworowych z wykorzystaniem komórek pobranych od pacjenta i tworzenie modeli zmian nowotworowych pozwalających na dobór optymalnych metod leczenia. Technologia stanowi istotny przełom w leczeniu chorób nowotworowych w ramach tzw. „medycyny spersonalizowanej”. wiecej


Magnetyczne urządzenie mikrofluidalne do szybkich badań przesiewowych

Przedmiotem oferty jest technologia umożliwiająca prowadzenie testów przesiewowych w prosty, szybki, powtarzalny i wydajny sposób z wykorzystaniem zaawansowanych komórkowych modeli 3D. Technologia znajdzie zastosowanie przede wszystkim do pracy nad nowymi lekami, terapiami itd. w badaniach przedklinicznych. wiecej


Miniaturowa cela elektrochemiczna do gromadzenia energii

Oferta dotyczy know-how budowy miniaturowej celi elektrochemicznej do gromadzenia energii. wiecej


Kompaktowa komórka wieloprzejściowa nowego typu

Docelowy produkt w postaci komórki wieloprzejściowej z astygmatycznym wzorem odbić na czterech lub trzech zwierciadłach sferycznych znajdzie zastosowanie w spektroskopii gazów wiecej


Model matematyczny symulujący działanie ekosystemu wytwarzającego biogaz

Oferta to know-how na które składa się model matematyczny symulujący działanie ekosystemu wytwarzającego biogaz. Model matematyczny symuluje zachowanie złożonego konsorcjum mikroorganizmów zaangażowanych w produkcję biogazu (mieszaniny metanu, dwutlenku węgla oraz innych gazów śladowych). W modelu uwzględniono procesy biochemiczne oraz fizyko-chemiczne zachodzące w… wiecej


Metoda oszczyszczania-wzbogacania biogazu

Oferowana technologia to poufne know-how, na które składa się metoda odsiarczania i wzbogacania biogazu z fermentacji metanowej zawierającego CO2, N2, CH4 oraz związki siarki. Know-how zawiera: – opis zasadniczych węzłów. – parametry biogazu wlotowego/ parametry gazu wzbogaconego – opis procesu –… wiecej


Preparaty farmaceutyczne o zastosowaniu w terapii i profilaktyce opryszczki typu 1

Technologia dotyczy preparatów chemicznych mogących znaleźć zastosowanie w terapii i profilaktyce opryszczki typu 1. wiecej


Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych

Technologia pt. „Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych” ma postać oprogramowania komputerowego umożliwiającego wykonywanie prostych i zaawansowanych analiz informacji dotyczących zrealizowanych i trwających grantów badawczych. wiecej


Opancerzony pojazd wojskowy

Oferta obejmuje kołowy pojazd opancerzony (M-ATV G10) zbudowany na ramie podwoziowej Unimog 5000. Pojazd opancerzony zawiera w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań, z których najważniejsze to jednoczęściowy kadłub nadwozia wraz z układem mocowania oraz konstrukcja fotela, które chronione są patentem na… wiecej


Technologia odzysku surowców z odpadów

Oferowana technologia to metoda (proces) oraz układ do odzysku materiałów złożonych – np. metali (surowców) z odpadów. Technologia składa się z know-how oraz zgłoszenia patentowego nr P.407985. wiecej


Technologia regeneracji sorbentu wapniowego przeznaczonego do wychwytywania CO2 w pętli chemicznej.

Przedmiotem oferty jest technologia regeneracji sorbentu wapniowego wykorzystywanego do wychwytu CO2. Technologia pozwala na regenerację sorbentu, a tym samym na jego ponowne użycie do wychwytywania CO2 w kolejnych cyklach. Technologia została zgłoszona do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod… wiecej


Wrocławska płyta drogowa do przykrycia wykopów budowlanych

Przedmiotem oferty jest (wynalazek) stalowa, segmentowa płyta drogowa służąca jako przykrycie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości maksimum 2000 mm. Wynalazek składa się z: patentu pn. „Stalowa, segmentowa płyta drogowa” PAT.229530, wzoru przemysłowego „Segmentowa płyta drogowa” W.21933, znaku towarowego słowno-graficznego: ROAD TRENCH… wiecej


Innowacyjne wiertło koronowe do betonu

Oferta obejmuje patent (nr 219454) na wiertło koronowe o eliptycznym kształcie, pn.”Wiertło koronowe do wykonywania odwiertów w betonie”. Wiertło przeznaczone jest do wykonywania odwiertów w betonie - zarówno do typowych zastosowań budowlanych, jak i do specjalistycznych badań np. przyczepności warstw… wiecej


Mobilne urządzenie do badania morfologii płaskich powierzchni – zwłaszcza betonowych

Przedmiotem oferty jest zdalne urządzenie do badania morfologii płaskich powierzchni, zwłaszcza betonowych, wyposażone w skaner laserowy 3D. Urządzenie jest sterowanie na odległość, co umożliwia jego wjazd w miejsca niedostępne, czy też stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa obsługi np. betonowe konstrukcje zamknięte,… wiecej


Bioreaktorowy proces zagospodarowania strumieni odpadowych

Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów bioreaktorowych w zakresie zagospodarowania strumieni odpadowych (np. serwatki przemysłowej, olejów przepracowanych) pochodzących z przemysłu w celu uzyskania z nich pełnowartościowych produktów/półproduktów. wiecej


Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych

Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów separacji membranowej (od mikro- po nanofiltrację) w zakresie zagospodarowania strumieni odpadowych (np. serwatki przemysłowej, olejów przepracowanych) pochodzących z przemysłu z możliwością uzyskania z nich pełnowartościowych produktów/półproduktów. wiecej


Sposób wytwarzania posadzek epoksydowych

Oferta (wynalazek) dotyczy sposobu wytwarzania posadzek epoksydowych - posadzek złożonych z podłoża wykonanego z betonu lub zaprawy oraz nałożonej na to podłoże powłoki epoksydowej. wiecej


Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej

Oferta dotyczy technologii wytwarzania środka do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem w postaci pyłu kwarcowego, który pochodzi np. z odpadów pokopalnianych, zakładów kamieniarskich. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.425183. wiecej


Biokatalityczne otrzymywanie kwasu 4-hydroksyfenylooctowego

Reakcje biotransformacji, z racji swej przewagi nad tradycyjnymi syntezami organicznymi, coraz częściej znajdują zastosowanie w przemyśle. Innowacyjny sposób syntezy z wykorzystaniem mikroorganizmu Aspergillus niger KKP2301 jako biokatalizatora oraz 2-fenyloetanolu jako substratu, stanowi efektywny oraz wpisujący się w zakres „zielonej chemii”… wiecejNATURALNE ZWIĄZKI ANTYOKSYDACYJNE wytwarzane z roślin leczniczych

Oferta dotyczy technologii wytwarzania naturalnych związków o właściwościach antyoksydacyjnych z roślin znanych w Polsce jako lecznicze. Technologia składa się z patentu nr PAT.216635 oraz wiedzy know-how dotyczącej procesu otrzymywania związków i wytwarzania z nich produktów końcowych. wiecej
Innowacyjna pompa łopatkowa ze zintegrowanym napędem elektrycznym

Innowacyjna pompa wg. wynalazku jest pompą wyporową ze zintegrowanym napędem elektrycznym, przy czym jego innowacja polega na tym, że wirnik pompy wyporowej i stojan silnika elektrycznego są nieruchomymi elementami kadłuba, natomiast obudowa pompy wyporowej połączona jest z wirnikiem silnika elektrycznego. Układ wykorzystuje… wiecej


Sposób syntezowania nanocząstek złota

Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezowania nanocząstek wykorzystujący jako prekursor jony chlorozłotowe (wodny roztwór kwasu tetrachlorozłotowy III), które następnie miesza się z wodnym roztworem surfaktantu niejonowego, z wodnym roztworem polietylenoiminy. Następnie mieszając dodaje się roztwór reduktora (kwas askorbinowy). Wg. wynalazku otrzymuje… wiecej


Katalizator kompozytowy do wytwarzania wysokojakościowych olejów napędowych

Przedmiotem oferty jest katalizator kompozytowy znajdujący zastosowanie w procesie wytwarzania olejów napędowych z zachowaniem odpowiedniej liczby cetanowej. Wytworzone przy udziale katalizatora na drodze selektywnej hydroizomeryzacji oleje, charakteryzują się pożądanymi właściwościami niskotemperaturowymi (obniżoną temperaturą mętnienia oraz blokady zimnego filtra), spełniając tym… wiecej


Układ do rozkładu pomiaru pola elektromagnetycznego

Oferta technologiczna dotyczy układu do pomiaru rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) lub innych wielkości fizycznych umożliwiający produkcję miernika uwzględniającego zmienność emisji źródła. Wynalazek pozwala na otrzymanie wyniku pomiarowego wolnego od błędu wynikającego głównie z fluktuacji napięć, prądów lub odchyłki faz… wiecej


Żelatynowe matryce hydrożelowe jako barwne testy do detekcji enzymu β-galaktozydazy

Przedmiotem oferty technologicznej jest sposób wytwarzania i wykorzystania żelatynowych matryc hydrożelowych jako nowego, prostego oraz szybkiego testu do wykrywania enzymu β – galaktozydazy, odpowiedzialnego za rozkład laktozy. Dzięki zastosowaniu matryc istnieje możliwość wysoce selektywnej detekcji enzymu w płynnych hodowlach mikrobiologicznych,… wiecej


Sposób wytwarzania granulek kompozytowych wzbogacanych mikroelementami

Przedmiotem oferty technologicznej jest wynalazek pn. „Sposób wytwarzania granulek kompozytowych wzbogaconych w mikroelementy” przedstawiający sposób wytwarzania granulek kompozytowych zawierających mikroelementy takie jak chrom, cynk, żelazo, miedź oraz mangan. Granulki zawierają rozdrobniony biosorbent w postaci skorupek jaj, który jest immobilizowany w… wiecej


Mechatroniczny układ modyfikacji trajektorii protezy kolana ludzkiego

Przedmiotem oferty jest układ mechatroniczny do bardzo dokładnego odwzorowania ruchu stawu kolanowego- ruchu między kością piszczelową a udową z uwzględnieniem toczenia oraz poślizgu. Mechanizm poprzez zastosowanie układu mechatronicznego złożonego z trzech napędów może odtworzyć wcześniej zmierzone i zarejestrowane dane o… wiecej


Mechatroniczny układ adaptacji trajektorii ortezy kolana ludzkiego

Przedmiotem oferty jest układ mechatroniczny do bardzo dokładnego odwzorowania ruchu stawu kolanowego- ruchu między kością piszczelową a udową z uwzględnieniem toczenia oraz poślizgu. Mechanizm poprzez zastosowanie układu mechatronicznego złożonego z dwóch napędów obrotowych może odtworzyć wcześniej zmierzone i zarejestrowane dane… wiecej


Chiralne ciecze jonowe do stabilizacji i aktywacji lipazy

Przedmiotem oferty jest wynalazek pod nazwą: „Chiralne ciecze jonowe z anionem salicylanowym, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie.” przedstawiający metodę wytwarzania przyjaznych dla środowiska soli imidaziolowych, które ze względu na właściwości fizykochemiczne zaliczane są do związków powierzchniowo czynnych oraz cieczy jonowych.… wiecej


Otrzymywanie wartościowych związków chemicznych fine chemicals z wykorzystaniem metod biotechnologicznych

Przedmiotem oferty jest metoda otrzymania związków chemicznych określanych jako fine chemicals przy wykorzystaniu sinic w procesie przekształcenia substratu (związku fosfonowego) do produktu o konkretnej konfiguracji oraz strukturze chemicznej. Wynikiem reakcji biokonwersji jest otrzymanie produktu o wysokiej klasie czystości optycznej z… wiecej


Elektroda enzymatyczna do oznaczania i monitorowania stężeń dopaminy

Przedmiotem wynalazku jest elektroda enzymatyczna do detekcji dopaminy w roztworach wodnych, znajdująca zastosowanie w diagnostyce medycznej. Elektroda wykonana jest w technologii niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki wraz z unieruchomionym materiałem biologicznym i przeznaczona jest do oznaczenia stężeń dopaminy. Wynalazek zgłoszony został do… wiecej


Biosensor fluorescencyjny do oznaczania i monitorowania stężeń dopaminy

Przedmiotem oferty jest wynalazek w postaci ceramicznego biosensora fluorescencyjnego do określania stężeń dopaminy w roztworach. Biosensor znajduje zastosowanie w diagnostyce medycznej. Wykonany jest w technologii niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki wraz z unieruchomionym materiałem biologicznym. Wynalazek zgłoszony został do Urzędu Patentowego RP… wiecej


Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy do hamowania replikacji wirusa Zika

Wynalazek pn. „Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy do hamowania replikacji wirusa Zika” zgłoszony został do ochrony do Urzędu Patentowego RP pod numerem P.423869. Metoda polega na wykorzystaniu fosfonowych analogów lizyny oraz argininy w leczeniu chorób wywołanych przez wirusa Zika,… wiecejMikroprocesorowy, jednoczęstotliwościowy zielony laser

Zielony laser mikroprocesorowy (mikrochipowy) powstał jako rezultat projektu badawczego pn.„Construction development and optimization of single-frequency microchip lasers” finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).Zaletą laserów mikroprocesorowych są ich niewielkie wymiary jak również, to że mogą być źródłem jednoczęstotliwościowej wiązki w wąskim… wiecej


System monitoringu wilgotności

Oferowana technologia dotyczy hybrydowego systemu monitoringu wilgotności opartego o rozwiązania światłowodowe w połączeniu z bezprzewodową siecią transmisyjną danych w wolnej przestrzeni. wiecej


Zespół kół cykloidalnych

Przedmiotem oferty technologicznej jest element wzmacniający zespołu kół cykloidalnych, wykonanych z tworzywa sztucznego, znajdujący zastosowanie jako zespół roboczy dla przekładni cykloidalnych oraz dla hydraulicznych maszyn gerotorowych. wiecej


Urządzenia hydrauliczne o zazębieniu wewnętrznym

Przedmiotem oferty technologicznej są rozwiązania konstrukcyjne do zastosowania w hydraulice siłowej wpływające na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności działania układu hydraulicznego. wiecej


Hydrauliczne urządzenie gerotorowe

Przedmiotem oferty technologicznej jest rozwiązanie konstrukcyjne do zastosowania w hydraulice siłowej wpływające na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności działania układu hydraulicznego. wiecej


Aktywne osłony fundamentów obiektów zanurzonych w wodzie

Przedmiotem oferty technologicznej jest grupa rozwiązań dotyczących zabezpieczania przed zjawiskiem erozji dennej fundamentów zanurzonych w wodzie. Rozwiązania adresowane są w szczególności do ochrony fundamentów morskich farm wiatrowych oraz platform wiertniczych, typu grawitacyjnego, monopalowego i tripodowego.Celem zasadniczym tego typu osłon jest obniżenie… wiecej


URZĄDZENIE DO ABSORPCJI ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

Oferta dotyczy urządzenia do absorpcji energii promieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego do celów grzewczych, dedykowanego do użytku w klimacie umiarkowanym w okresie zimowym. Rozwiązanie zasadniczo zwiększy efektywność poboru energii słonecznej w okresach zimowych w klimacie umiarkowanym. wiecej


Mikroukłady do prowadzenia hodowli komórek w gradiencie substancji bioaktywnej

Przedmiotem oferowanej technologii są: urządzenie mikrofluidalne (bioczip) do prowadzenia hodowli komórkowych w układzie stacjonarnym w ciągłym gradiencie substancji aktywnej i prowadzenia badań procesów biologicznych przebiegających w jej gradiencie, (ii) sposób wytwarzania przedmiotowego mikrourządzenia oraz (iii) szybkie i bezpośrednie sposoby generowania stabilnych… wiecejWibrometr laserowo-światłowodowy

Przedmiotem oferty jest technologia budowy i zasady działania wibrometru laserowo-światłowodowego, umożliwiającego jednoczesną analizę drgań czterech niezależnych punktów obiektu drgającego z dużą dokładnością pomiaru (na poziomie nanometrów). wiecejUkład do interaktywnej, rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych

Przedmiotem oferty technologicznej jest układ do interaktywnej, rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych, w szczególności obrazów fluorescencyjnych, znajdujący zastosowanie w medycynie do prezentacji położenia i geometrii struktur tkankowych. Przedstawiony wynalazek daje możliwość wizualizacji położenia i geometrii struktur tkankowych na wyświetlaczu… wiecej


Sposób lutowania miękkiego stopów aluminium z materiałami kompozytowymi na osnowie grafitu

Przedmiotem oferty technologicznej jest technologia pn. „Sposób lutowania miękkiego stopów aluminium z materiałami kompozytowymi na osnowie grafitu z zastosowaniem warstw pośrednich nanoszonych metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno”, która przedstawia efektywny sposób łączenia materiałów kompozytowych na osnowie grafitu z aluminium w… wiecej


Sposób łączenia stopów aluminium z nadstopami niklu metodą lutowania twardego

Technologia pn. „Sposób lutowania twardego stopów aluminium z nadstopami niklu” jest efektywną metodą łączenia wszystkich stopów aluminium z nadstopami niklu, przeznaczonych w szczególności do wytwarzania elementów narzędzi pomiarowych np. termopar. Lutowanie aluminium oraz jego stopów z nadstopami niklu od zawsze… wiecej


Urządzenie do zmniejszenia szczeliny przyperonowej

Oferta technologiczna dotyczy urządzenia do zmniejszania odległości pomiędzy krawędzią peronu a progiem pojazdu szynowego. Wynalazek pozwala w łatwy i szybki sposób zredukować problem zbyt dużych szczelin przyperonowych, których pokonanie stanowi poważny problem dla osób niepełnosprawnych, starszych, podróżujących z dziećmi czy… wiecej


Innowacyjny układ diagnostyki uszkodzeń falownika napięcia

Technologia pozwala na zidentyfikowanie awarii łączników falownika, a także na rekonfigurację urządzenia oraz przywrócenie pracy całego napędu poprzez zmianę algorytmu sterowania. Rozwiązanie ma szczególne znaczenie w świetle wymagań stawianych napędom elektrycznym, od których oczekuje się nie tylko doskonałej jakości, ale również bezawaryjności. wiecej


Clear