https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjne urządzenie do detekcji lotnych substancji emitowanych przez próbki ciekłe lub stałe

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Innowacyjne urządzenie do detekcji lotnych substancji emitowanych przez próbki ciekłe lub stałe

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Technologia dotyczy urządzenia czujnikowego przeznaczonego do wykrywania substancji lotnych w środowisku, w tym zanieczyszczeń. Opracowane rozwiązanie wyróżnia się wysokim stopniem wrażliwości pomiarowej i niweluje wady innych urządzeń tego typu w zakresie utraty czułości pomiaru, bądź braku możliwości detekcji określonego gazu w mieszaninie gazów.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Przedmiotem oferty jest technologia pt. „Innowacyjne urządzenie do detekcji lotnych substancji emitowanych przez próbki ciekłe lub stałe”.

 

Technologia ma postać wynalazku pt. „Urządzenie do detekcji lotnych substancji emitowanych przez próbki ciekłe lub stałe” zgłoszonego do ochrony patentowej (numer zgłoszenia: P.442622).

Przedmiotem rozwiązania według ww. wynalazku jest urządzenie wyposażone w czujnik gazów lub w matrycę czujnikową, umożliwiające detekcję lotnych substancji emitowanych z próbek cieczy lub ciał stałych. Praca urządzenia odbywa się w trybie exposure and cleaning oraz opiera się na elemencie konstrukcyjnym pozwalających na ograniczenie interferencji w czasie pomiaru oraz skrócenie kontaktu czujników z badanymi substancjami.

 

Technologia została zwalidowana w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Opracowano i z powodzeniem przetestowano kompletny prototyp urządzenia.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia zostanie wykorzystana w branży pomiarowej – do monitoringu środowiska, w celu szybkiej identyfikacji ewentualnych zagrożeń, w tym wiarygodnego ustalania stężeń gazów przekraczających określone normy środowiskowe itp., co umożliwi podjęcie trafnych decyzji w zakresie uruchomienia właściwych i adekwatnych do okoliczności działań przez stosowne służby interwencyjne.

Niniejsza oferta technologiczna kierowana jest w pierwszej kolejności do producentów urządzeń pomiarowych, oferujących, lub planujących włączyć do produkcji czujniki substancji lotnych.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność technologii związana jest z zastosowaniem w urządzeniu stosownych rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na ograniczenie interferencji w czasie pomiaru oraz skrócenie kontaktu czujników z badanymi substancjami. Dzięki temu urządzenie niweluje wady dostępnych komercyjnie konkurencyjnych produktów tego typu:

- eliminuje problem podatności czujnika na działania substancji w mieszaninie gazów, które nie podlegają detekcji,

- eliminuje problem stopniowej utraty czułości przez czujnik z uwagi na zbyt długą ekspozycję na badane substancje lub zbyt wysoką intensywność badanych substancji.

Korzyścią z zastosowania urządzenia jest możliwość uzyskania dokładniejszego i bardziej wiarygodnego pomiaru w porównaniu z odpowiednikami dostępnymi na rynku.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 7 – Dokonano demonstracji prototypu systemu w otoczeniu operacyjnym

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach rzeczywistych

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Related RB
  • Urządzenie do detekcji lotnych substancji emitowanych przez próbki ciekłe lub stałe
    Idz do strony rezultatu
    Nazwa rezultatu

    Urządzenie do detekcji lotnych substancji emitowanych przez próbki ciekłe lub stałe

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl