https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Technologia usuwania azotu ze ścieków i odcieków o podwyższonym stężeniu azotu amonowego

Data zgłoszenia
Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
2020-12-17
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Technologia usuwania azotu ze ścieków i odcieków o podwyższonym stężeniu azotu amonowego

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta dotyczy technologii służącej wydajnemu usuwania azotu z odcieków z odwadniania osadów lub innego strumienia o wysokim stężeniu azotu amonowego w oparciu o dwustopniową deamonifikację z udziałem osadu czynnego. Technologia została zgłoszona do ochrony patentowej w UPRP pod numerem P.436378. Zgłoszenie stanowi współwłasność Politechniki Wrocławskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. 


Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pozwala na oczyszczanie ścieków np. w oczyszczalniach komunalnych, w tym tzw. „strumienia bocznego” który wynika z odwadniania i suszenia osadów ściekowych i może stanowić nawet 20% ładunku azotu w dopływie do oczyszczalni. Technologia funkcjonuje poprzez zastosowanie dwóch, następujących po sobie procesów biologicznych:

1. Skróconej nitryfikacji, umożliwiającej efektywną produkcję bakterii nitryfikacyjnych 1-szej fazy wraz z zaszczepianiem osadu czynnego wyhodowanymi nitryfikantami.

2. Procesu anammox, który oferuje obecnie najefektywniejsze usuwanie azotu, przy niskich kosztach eksploatacyjnych.

Proces anammox wraz z procesem skróconej nitryfikacji należą do jednych z najnowszych osiągnięć biotechnologicznych w zakresie skutecznego oczyszczania ścieków, inżynierii i ochrony środowiska


Docelowe branże dla oferowanej technologii


Oferowana technologia może zostać wykorzystana przez komunalne oczyszczalnie ścieków oraz zakłady przemysłowe produkujące ścieki o wysokiej zawartości azotu amonowego i temperaturze powyżej 20°C.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Technologia:

• zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacyjnych oraz wysokiej skuteczności i szybkości procesu. Wynika to ze spadku zużycia energii koniecznej na napowietrzanie osadu, czy braku konieczności stosowania zewnętrznych źródeł węgla organicznego,

• zwiększa potencjał produkcji energii ze ścieków w wyniku większego ładunku związków organicznych kierowanych do komór fermentacji,

• obniża obciążenie bloków biologicznych azotem nawet o 10-20% (zależne od ilości azotu w odciekach),

• zapewnia relatywnie niski, hydrauliczny czas przetrzymania wynoszący 0.5-1.4 d dla reaktora skróconej nitryfikacji oraz około 0.9 d dla drugiego etapu procesu przy obciążeniu 0.5-0.9 kgN/m3d,

• dzięki możliwości zaszczepiania osadu czynnego nitryfikantami, wzmacnia stabilność pracy ciągu ściekowego, szczególnie w okresie zimowym oraz w momencie załamania się procesu deamonifikacji co pozwala zminimalizować negatywne efekty dodatkowego obciążenia części biologicznej oczyszczalni (rysunek poniżej – porównanie skutków załamania procesu deamonifikacji odcieków na jakość ścieków oczyszczonych);

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 7 – Dokonano demonstracji prototypu systemu w otoczeniu operacyjnym

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Wstępna technologia / demonstrator

Related RB
  • Sposób usuwania azotu wraz z wytwarzaniem bakterii nitryfikacyjnych
    Idz do strony rezultatu
    Nazwa rezultatu

    Sposób usuwania azotu wraz z wytwarzaniem bakterii nitryfikacyjnych

Zgloszenie

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław