https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Polimery o właściwościach fotochromowych do zastosowań przemysłowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
71 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Polimery o właściwościach fotochromowych do zastosowań przemysłowych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty są homopolimery oraz kopolimery wykazujące właściwości fotochromowe. Otrzymane na drodze polimeryzacji rodnikowej materiały, stanowią nie tylko interesujący przedmiot prac badawczo-rozwojowych, ale również wykazują szeroki potencjał aplikacyjny, znajdując zastosowanie w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji oraz formowaniu fotoczułych mikro- i nanoobiektów. Na technologię składa się pięć zgłoszeń patentowych o numerach: P432925, P432927, P432924, P432921, P432926.

 

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Istotą technologii jest sposób otrzymania polimerów o właściwościach fotochromowych. W tym celu ich monomery rozpuszcza się w mieszaninie tetrahydrafuranu, ɣ-butylolaktonu oraz N,N-dimetyloformamidu w obecności inicjatora rodnikowego. Jako inicjator reakcji wykorzystuje się nadtlenek benzoilu lub azobis(izobutrylonitryl). Polimeryzacja prowadzona jest w obecności gazu inertnego. Produkty końcowe reakcji wydziela się poprzez wytrącenie z wody lub mieszaniny wodno-lodowej po czym przyspiesza się ich koagulację przez zastosowanie chlorku sodu.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Konieczność przetwarzania coraz większej ilości danych, przy jednoczesnej miniaturyzacji urządzeń potęguje poszukiwania nowoczesnych i efektywnych materiałów. Dzięki swoim właściwościom optycznym, polimery fotochromowe znajdują zastosowanie w elektronice, optoelektronice, nanotechnologii oraz biomedycynie. Są wykorzystywane w konstrukcjach przełączników optycznych, zapisie holograficznym oraz jako materiały do konstrukcji fotokontrolowanych układów separacyjnych pod postacią membran, czy mikroprzepływów.

 

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Technologia otrzymywania polimerów fotochromowych pozwala na uzyskanie związków o szerokim spektrum zastosowań przemysłowych z racji specyficznych właściwości optycznych. Do głównych atutów technologii należą:

 • Szybki czas reakcji polimeryzacji trwający zazwyczaj 72 godziny,
 • Duża wydajność reakcji,
 • Przewaga kosztowa – dzięki wysokiej klasie czystości produkt końcowy nie wymaga kosztownego oczyszczania pozwalając tym samym na eliminację dodatkowych etapów pośrednich z tym związanych,
 • Otrzymane w postaci proszków związki pod wpływem działania światła o określonej długości fali zmieniają swoje właściwości,
 • Możliwość doboru dowolnego konomeru pozwalającego na otrzymanie materiału pod kątem specyficznych wymagań klienta oraz zastosowań.

 

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Related RB
 • Fotochromowy poli(2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-etylo-anilino]etylu) i sposób jego otrzymywania
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Fotochromowy poli(2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-etylo-anilino]etylu) i sposób jego otrzymywania

  Data zgłoszenia w UPRP

  17/02/2020

 • Fotochromowy kopolimer poli(2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-etylo-anilino]etylu-co-metakrylan butylu) i sposób jego otrzymywania
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Fotochromowy kopolimer poli(2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-etylo-anilino]etylu-co-metakrylan butylu) i sposób jego otrzymywania

  Data zgłoszenia w UPRP

  17/02/2020

 • Chromoforowy homopolimer poli(2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-metylo-anilino]etylu) i sposób jego wytwarzania
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Chromoforowy homopolimer poli(2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-metylo-anilino]etylu) i sposób jego wytwarzania

  Data zgłoszenia w UPRP

  17/02/2020

 • Kopolimer metakrylowy poli([2-metyloprop-2-enian 2-[{4-[(E)-(4-nitrofenylo)diazenylo]}etylo)amino]etylu]-co-[2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-etylo-anilino]etylu)] i sposób jego wytwarzania
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Kopolimer metakrylowy poli([2-metyloprop-2-enian 2-[{4-[(E)-(4-nitrofenylo)diazenylo]}etylo)amino]etylu]-co-[2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-etylo-anilino]etylu)] i sposób jego wytwarzania

  Data zgłoszenia w UPRP

  17/02/2020

 • Kopolimer metakrylowy poli(2-metyloprop-2-enian (4-formylofenoksy)metylu-co-2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-etylo-anilino]etylu) oraz sposób jego otrzymywania
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Kopolimer metakrylowy poli(2-metyloprop-2-enian (4-formylofenoksy)metylu-co-2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-etylo-anilino]etylu) oraz sposób jego otrzymywania

  Data zgłoszenia w UPRP

  17/02/2020

Related OT
 • Monomery do syntezy polimerów fotochromowych
  Link
  Nazwa technologii

  Monomery do syntezy polimerów fotochromowych

  Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)

  Przedmiot oferty stanowi technologia otrzymywania monomerów wykorzystywanych w reakcji polimeryzacji, prowadzącej do otrzymania homopolimerów i kopolimerów fotochromowych. Ze względu na swoje właściwości, materiały te znajdują szerokie spektrum zastosowań, w szczególności w optoelektronice, gdzie służyć mają pozyskiwaniu, gromadzeniu, obróbce i prezentacji danych. Na technologię składają się dwa zgłoszenia patentowe P432922 oraz P432923

  Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii

   

  Istotą wynalazków są metody syntezy:

  1. Fotochromowego monomeru 2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-etylo-anilino]etylu. W tym celu barwnik azobenzenowy poddaje się reakcji z bezwodnikiem metakrylowym w obecności katalizatora, przy czym reakcję prowadzi się w roztworze bezwodnej pirydyny w temperaturze pokojowej. Reakcję prowadzi się w obecności gazu inertnego, a produkt końcowy wydziela się z mieszaniny poprzez wytrącanie z wody lub mieszaniny wodno- lodowej.

  2. Fotochromowego fluoro – podstawionego monomeru azobenzenowego 2-metyloprop-2-enianu 2-[4-[(E)-[4-fluorofenylo]azo]-N-metylo-anilino]etylu, który otrzymuje się na drodze reakcji bezwodnika kwasu metakrylowego z 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-metylo-anilino]etanolem. Reakcję prowadzi się w roztworze bezwodnej pirydyny w obecności katalizatora oraz inhibitora w obecności gazu internego. Produkt wydziela się z mieszaniny poprzez wytrącanie z wody lub mieszaniny wodno – lodowej.

  Docelowe branże dla oferowanej technologii

  Wynalazek adresowany jest bezpośrednio do producentów z branży chemicznej, w szczególności działających w zakresie produkcji polimerów. Wykorzystanie monomerów pozwala na otrzymanie cennych przemysłowo materiałów fotochromowych. Dużego ich potencjału dopatruje się w szczególności w holografii, której dynamiczny rozwój sprzyja poszukiwaniu nowych technologii w zakresie materiałów fotochromowych

  Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii

  Technologia otrzymywania monomerów pozwala w efekcie na otrzymanie związków o szerokim spektrum zastosowań przemysłowych z racji ich specyficznych właściwości optycznych. Do głównych atutów technologii należą:

  • Szybki czas reakcji, na drodze której otrzymać można cenne pod kątem syntezy chemicznej monomery,
  • Duża wydajność reakcji,
  • Przewaga kosztowa – dzięki wysokiej klasie czystości produkt końcowy nie wymaga kosztownego oczyszczania, pozwalając tym samym na eliminację dodatkowych etapów pośrednich z tym związanych

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii

  TRL4

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)

  Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

  Imię i nazwisko konsultanta

  Anna Szczypka

  Numer telefonu stacjonarnego

  71 320 43 51

  Adres e-mail

  anna.szczypka@pwr.edu.pl

  Adres do korespondencji

  ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

  Oczekiwana forma komercjalizacji

  Sprzedaż

Oferta technologiczna do pobrania

Download chemia-OT-polimery.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż

Powiązane oferty technologiczne


Monomery do syntezy polimerów fotochromowych

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Chemiczny

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


polimeryzacja rodnikowa, polimery fotochromowe, holografia, optoelektronika, zapis i przetwarzanie danych