https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Otrzymywanie wartościowych związków chemicznych fine chemicals z wykorzystaniem metod biotechnologicznych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
+48 71 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Otrzymywanie wartościowych związków chemicznych fine chemicals z wykorzystaniem metod biotechnologicznych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest metoda otrzymania związków chemicznych określanych jako fine chemicals przy wykorzystaniu sinic w procesie przekształcenia substratu (związku fosfonowego) do produktu o konkretnej konfiguracji oraz strukturze chemicznej. Wynikiem reakcji biokonwersji jest otrzymanie produktu o wysokiej klasie czystości optycznej z bardzo dobrą wydajnością.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


W opozycji do tradycyjnych metod syntezy organicznej, będąca przedmiotem wynalazków reakcja biokatalizy chiralnych fosfonianów, opiera się na wykorzystaniu dwóch, 3-tygodniowych hodowli cyjanobakterii z gatunków Nodularia sphaerocarpa CCALA 114 albo Nostoc cf-muscorum CCALA 129, które w odpowiednich warunkach procesu biotransformacji przekształcają substrat z grupą fosfonową do produktu o konkretnej stereoizomerii. Ten biokatalityczny sposób otrzymywania związku z motywem fosfonowym polega na dodaniu substratu do hodowli jednego ze szczepów cyjanobakterii, który jest inkubowany przez kolejne 7 dni w warunkach stacjonarnych przy ciągłym naświetlaniu. Po odseparowaniu biomasy i izolacji produktu, oczyszcza się go metodami chromatograficznymi. Czystość optyczną produktu potwierdza się metodą spektroskopową, na podstawie widm 31PNMR.

Wynalazek został przetestowany w skali laboratoryjnej w:

 • kolbie Erlenmayera
 • w uproszczonym modelu reaktora okresowego
 • w uproszczonym modelu bioreaktora przepływowego

Na technologię składają się: wynalazek chroniony patentem 225058 oraz wynalazek zgłoszony do ochrony P.410414.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Pozyskiwanie wartościowych związków chemicznych z zastosowaniem metod biotechnologicznych z racji na szerokie spektrum zalet znajduje zastosowanie m.in. w branżach:

 • biotechnologicznej
 • farmaceutycznej

Metoda może znaleźć zastosowanie w pozyskaniu wartościowych związków chemicznych wykorzystywanych do produkcji leków, pestycydów, herbicydów zaś otrzymany drogą biotransformacji produkt, w tym przypadku związek fosfonowy, może zostać wykorzystany jako chiralny blok budulcowy do dalszych reakcji chemicznych

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


W opozycji do tradycyjnych metod syntezy organicznej, wykorzystanie sinic w reakcji biotransformacji wykazuje następujące zalety:

 • uzyskanie związku chemicznego o konkretnej stereoizomerii decydującej o jego właściwościach
 • uzyskanie związku chemicznego o wysokiej klasie czystości optycznej - nadmiar enancjomeryczny ee≥88%
 • wysoka wydajność reakcji biotransformacji na poziomie 91% w skali laboratoryjnej, podczas gdy wydajność wieloetapowej syntezy wynosi 60%
 • ekologiczny charakter reakcji - zredukowanie lub wyeliminowanie „agresywnych związków chemicznych”
 • zmniejszenie kosztu wytworzenia/procesu technologicznego poprzez możliwość zredukowania procesów chemicznych lub możliwość naświetlania fotobiokatalizatora światłem słonecznym do 20%
 • wykorzystanie fotobiokatalizatora zamiast katalizatora chiralnego (mały wybór komercyjnie dostępnych katalizatorów, wysoka cena, często konieczność syntezy, toksyczność),
 • wykorzystanie fotobiokatalizatorów wiąże się z redukcją poziomu emitowanego CO2

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Related RB
 • Sposób biokalitycznego otrzymywania (S)-2-hydroksy-2-fenyloetanofosfonianu dietylu P.410414
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Sposób biokalitycznego otrzymywania (S)-2-hydroksy-2-fenyloetanofosfonianu dietylu

  Zgłoszenie patentowe

  P.410414

  Data zgłoszenia w UPRP

  08/12/2014

  Twórcy

  Górak Monika,

  Żymańczyk-Duda Ewa

 • Biokatalityczny sposób otrzymywania (S)-2-hydroksy-2-fenyloetanofosfonianu dietylu P.408430
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Biokatalityczny sposób otrzymywania (S)-2-hydroksy-2-fenyloetanofosfonianu dietylu

  Zgłoszenie patentowe

  P.408430

  Data zgłoszenia w UPRP

  2014-06-03

  Twórcy

  Górak Monika,

  Żymańczyk-Duda Ewa

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_42449.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


+48 71 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Chemiczny

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


biała biotechnologia, fine chemicals, biotransformacje