https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Biosensor enzymatyczny służący do detekcji i monitorowania poziomu biomolekuł/ Enzyme biosensor for the detection and monitoring of biomolecule levels

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Biosensor enzymatyczny służący do detekcji i monitorowania poziomu biomolekuł/ Enzyme biosensor for the detection and monitoring of biomolecule levels

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Biosensor jest hybrydowym urządzeniem analitycznym,składającym się z biologicznie aktywnej części receptorowej (takiej jak enzym, przeciwciało, DNA, komórka) połączonej z przetwornikiem. Biosensor umożliwia zatem przy pomocy biochemicznego mechanizmu, przekształcenie sygnału

pochodzącego od danej substancji do sygnału elektronicznego. Biosensory enzymatyczne rejestrują przemiany badanej substancji, jakie zachodzą podczas biokatalizy przeprowadzanej przez osadzony na podłożu stałym bioreceptor i umożliwiają:

• identyfikację związków,

• oznaczanie ilościowe analitu bądź jonów,

• „screening” konkretnych cząsteczek obecnych w złożonych związkach, nawet w bardzo małym stężeniu.


The biosensor is a hybrid analytical device consisting of a biologically active receptor part (such as an enzyme, antibody, DNA, or cell) connected to a transducer. The biosensor thus enables, by means of a biochemical mechanism, the conversion of a signal coming from a given substance into an electronic signal. Enzymatic biosensors record the transformation of the test enzyme biosensors record the transformations of the test substance that take place during biocatalysis.

Enzyme biosensors record the transformations of the substance under investigation, which occur during biocatalysis carried out by the bioreceptor and enable

 • identification of compounds,
 • quantification of analyte or ions,
 • screening of specific molecules present in complex compounds, even in very low concentrations.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Zaprojektowany układ może znaleźć zastosowanie w:

• gabinetach lekarskich;

• laboratoriach analityki medycznej;

• diagnostyce medycznej;

• ochronie środowiska.

Obecnie na rynku występują głównie glukometry, także istnieje niewielka konkurencyjność metod, pozwalających na szybkie i niedrogie wykonanie pomiaru istotnych analitów oraz natychmiastowe uzyskanie wyniku testu – takich jak biosensory.


The designed system can find application in:


- doctor's offices;

- medical analysis laboratories;

- medical diagnostics;

- environmental protection.


Currently on the market there are mainly glucometers, and there is also a small competition of methods, allowing for quick and inexpensive measurement of relevant analytes and immediate test results - such as biosensors.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


 • Rozmiar – zaprojektowana elektroda z warstwą chemoczułą może służyć jako podstawa do detekcji istotnych biomolekuł w biosensorze enzymatycznym i jest urządzeniem miniaturowym;
 • Niski koszt urządzenia;
 • Wynik uzyskiwany natychmiastowo – maksymalny czas otrzymania wyniku to 1 minuta;
 • Może zostać zastosowany ceramiczny korpus pozwalający na prowadzenie pomiarów niezależnie od składu chemicznego badanej próbki;
 • Duża czułość układu – limit detekcji rzędu nM;
 • Powtarzalność poparta wynikami badań
 • Średnia objętość próbki wykorzystywanej do oznaczenia analitów to zakres μl-ml. • Size - The designed chemosensitive layer electrode can serve as the basis for the detection of relevant biomolecules in the enzyme biosensor and is a miniature device;
 • Low cost of the device;
 • Result obtained instantly - the maximum time to obtain a result is 1 minute;
 • A ceramic body can be used, allowing measurements to be carried out regardless of the chemical composition of the sample being tested;
 • High sensitivity of the system - detection limit of nM;
 • Repeatability supported by test results
 • The average sample volume used for the determination of analytes is in the μl-ml range.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 2 – Sformułowano koncepcję technologiczną i możliwości zastosowania

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Status IP


Know-how

Oferta technologiczna do pobrania

Download biosensory_ot.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl