https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Photo-magnetic stimulated nanocargos for superior cancer treatments

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
+48 (71) 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
WCTT, ul.Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Photo-magnetic stimulated nanocargos for superior cancer treatments

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Despite some advancements in breast cancer therapy there are still some unmet healthcare needs. New solution provides novel minimally invasive procedure to tackle the breast cancer in advanced clinical stage. Technology establishes connection between conventional chemotherapy, new generationmagnetic hyperthermia therapy (MHT) and photothermal therapy (PTT) . Multifunctional hybrid nanocarriers, equipped with a kind of biological detector and a dedicated drug, intelligently recognize cancer cells. The tumor is destroyed in three ways simultaneously – through personalized chemotherapy, as well as magnetic hyperthermia and photothermal therapy, which cause local overheating of the tumor cells.

Pomimo postępów w terapii raka piersi, nadal istnieje potrzeba rozwijania innowacyjnych metod leczenia. Będące przedmiotem oferty rozwiązanie zapewnia nowatorską, minimalnie inwazyjną procedurę walki z rakiem piersi w zaawansowanym stadium klinicznym. Technologia łączy konwencjonalną chemioterapię z terapią hipertermii magnetycznej nowej generacji (MHT) i terapią fototermalną (PTT). Wielofunkcyjne hybrydowe nanonośniki, wyposażone w rodzaj biologicznego detektora i dedykowany lek, inteligentnie rozpoznają komórki nowotworowe. Guz jest niszczony na trzy sposoby jednocześnie – poprzez spersonalizowaną chemioterapię, a także hipertermię magnetyczną i terapię fototermiczną, które powodują lokalne przegrzanie komórek nowotworowych.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Currently, breast cancer prevention and survival improvement, including better treatment and earlier diagnosis have become significant public health challenges what affected breast cancer therapy market. The invention described above can be applied in to healthcare industry especially to pharmaceutical or nanotechnology companies developing anti-cancer diagnostic, therapies methods.

 

Obecnie zapobieganie rakowi piersi i poprawa przeżywalności, w tym skuteczniejsze formy terapii oraz wcześniejsza diagnoza, stały się istotnymi wyzwaniami dla sektora medycznego, co wpłynęło na rynek terapii raka piersi. Wynalazek opisany powyżej może być zastosowany w przemyśle medycznym, zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia, firmach farmaceutycznych, firmach nanotechnologicznych opracowujących metody diagnostyki i terapii przeciwnowotworowej.

 

 

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


 • Multifunctionality of nanostructures that can incorporate several functions within a single nanostructure: diagnostics, tumor targeting, treatment;
 • Breast cancer targeted therapy and controlled release of therapeutic drug/agents under magnetic and light stimulation;
 • Competitive character of the invention – technology is commercially competitive to existing market solutions;
 • Minimal invasive breast cancer treatment procedure;
 • Cancer visibility increased in multiple imaging modalities;
 • Effective monitoring of the breast cancer therapy over time.

 

 • Wielofunkcyjność nanostruktur, które mogą łączyć w sobie kilka funkcji : diagnostyka, ukierunkowanie na guzy, leczenie;
 • Terapia celowana raka piersi i kontrolowane uwalnianie leków/środków terapeutycznych pod wpływem stymulacji magnetycznej i świetlnej;
 •  Konkurencyjność wynalazku – technologia jest komercyjnie konkurencyjna w stosunku do istniejących rozwiązań rynkowych;
 •  Minimalnie inwazyjna procedura leczenia raka piersi;
 •  Zwiększona widoczność nowotworu w wielu metodach obrazowania;
 •  Skuteczne monitorowanie terapii raka piersi w czasie.

 

 

 

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Zgloszenie

Oferta technologiczna do pobrania

Download Nanocargo-OT.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


+48 (71) 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


WCTT, ul.Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż

Wydział PWr – autor technologii


Ph.D Joanna Bauer, Ph.D Nanasaheb DevappaThorat

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


MHT, PTT, teranostyka, terapia nowotworów, nanostruktury, nowotwór piersi, theranostics, cancer treatment therapy, nanocargos, breast cancer,