https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Sposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Sposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Ze względu na szerokie wykorzystanie antybiotyków w medycynie i weterynarii, związki te przenikają do środowiska naturalnego, przyczyniając się do zwiększenia powszechności występowania zjawiska wielolekooporności mikroorganizmów. Oferowany wynalazek prowadzi do dezaktywacji antybiotyków w roztworach wodnych, tym samym do ograniczenia wielolekooporności wśród patogenów ludzi i zwierząt hodowlanych. Metoda wg. wynalazku: Roztwór zawierający antybiotyk, przepuszcza się z zadaną szybkością za pomocą pompy perystaltycznej przez układ reakcyjno-wyładowczy ze stałoprądowym wyładowaniem jarzeniowym, generowanym pod ciśnieniem atmosferycznym (ang. direct current atmospheric pressure glow discharge, dc-APGD). Na wyjściu układu otrzymuje się roztwór z dezaktywowanymi antybiotykami. Prowadzono badania z szybkością przepływu wynoszącą 3,0 cm3/min. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że sposób wg. wynalazku powoduje dezaktywację określonego roztworu antybiotyku (np. chloramfenikolu, penicyliny G oraz ampicyliny). Prowadzi do zmian strukturalnych związków, a tym samym do zmniejszenia ich właściwości antybakteryjnych względem analizowanych mikroorganizmów.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Wynalazek znajduje zastosowanie w ochronie środowiska, medycynie czy przemyśle farmaceutycznym, ze względu na dezaktywację antybiotyków np. zawartych w odpadach ciekłych. Po uwolnieniu produktu, poddanego uprzednio traktowaniu za pomocą zimnej plazmy atmosferycznej, do środowiska naturalnego nie będzie on wywierać znaczącej presji selekcyjnej. Stąd, rozprzestrzenianie się wielolekooporności wśród patogenów ludzi i zwierząt hodowlanych może zostać znacząco ograniczone.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


  • Możliwość ciągłej dezaktywacji antybiotyków w roztworach (wprowadzania roztworu z antybiotykami do układu reakcyjno-wyładowczego z zimną plazmą atmosferyczną);


  • Możliwość dezaktywacji antybiotyków w dużych objętościach np. ścieków, pochodzących z przemysłu farmaceutycznego.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Imię i nazwisko konsultanta


Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Chemii PWr