https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Technologia pt. „Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych” ma postać oprogramowania komputerowego umożliwiającego wykonywanie prostych i zaawansowanych analiz informacji dotyczących zrealizowanych i trwających grantów badawczych.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pt. „Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych” ma postać systemu komputerowego (oprogramowania komputerowego) umożliwiającego wykonywanie prostych i zaawansowanych analiz informacji dotyczących zrealizowanych i trwających grantów badawczych, tj. ich wyników w postaci opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych.

Integralną częścią systemu komputerowego jest automatycznie samoaktualizująca się baza danych zawierająca informacje o projektach finansowanych / współfinansowanych przez takie instytucje jak Narodowe Centrum Nauki, Europejską Radę ds. badań naukowych (ERC).. Baza danych zbiera podstawowe informacje dotyczące projektu (nazwa, wartość, okres realizacji itp.), a także powiązanych publikacji zindeksowanych w bazie Web of Science.

Opracowany system zapewnia aktualizację bazy danych, łatwe jej przeszukiwanie, a także generowanie miar i statystyk dotyczących w szczególności efektywności poszczególnych grantów, dziedzin, uczelni, programów i kierowników projektów.

Technologia została zweryfikowana w skali laboratoryjnej – potwierdzono działanie systemu w warunkach eksperymentalnych na bazie przykładowych danych.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Rozwiązanie znajdzie zastosowanie do analiz wyników zrealizowanych i trwających grantów badawczych przydatnych przy ocenie efektywności poszczególnych konkursów, jak i planowania przyszłych. Ponadto wykorzystane być może do poszerzenia oferty baz cytowań o dodatkowe informacje o projektach.

Odbiorcami technologii będą instytucje odpowiedzialne za planowanie programów i projektów badawczych, a także zarządcy baz danych publikacji naukowych i cytowań.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Zastosowanie najnowszej myśli technicznej w dziedzinie integracji wiedzy, ontologii, danologii i naukometrii, przekłada się na istotne wartości dodane w zakresie jakości i efektywności działania systemu informatycznego, będącego przedmiotem niniejszej oferty.

Głównymi wyróżnikami i korzyściami z wdrożenia docelowego rozwiązania będą:

·       Automatyzacja działania docelowego systemu w zakresie aktualizacji i przetwarzania danych

·       Integracja danych z wielu źródeł w jednej bazie danych z możliwością rozszerzeń o kolejne źródła (np. agencje, indeksy cytowań)

·       Możliwość tworzenia zaawansowanych raportów, także w przekrojach takich jak dziedziny nauki, konkursy, panele badawcze, uczelnie i naukowcy.

·       Możliwość tworzenia porównań i rankingów efektywności poszczególnych konkursów, jak i całych programów badawczych w wyżej wymienionych przekrojach.

Możliwość oceny efektywności projektów także w trakcie ich realizacji, ułatwiająca podejmowanie działań naprawczych.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
  • Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych
    Idz do strony rezultatu
    Nazwa rezultatu

    Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż