https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Model matematyczny symulujący działanie ekosystemu wytwarzającego biogaz

Data zgłoszenia
Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
18.03.2020
dr. inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Model matematyczny symulujący działanie ekosystemu wytwarzającego biogaz

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta to know-how na które składa się model matematyczny symulujący działanie ekosystemu wytwarzającego biogaz.

Model matematyczny symuluje zachowanie złożonego konsorcjum mikroorganizmów zaangażowanych w produkcję biogazu (mieszaniny metanu, dwutlenku węgla oraz innych gazów śladowych). W modelu uwzględniono procesy biochemiczne oraz fizyko-chemiczne zachodzące w trakcie rozkładu materii organicznej do biogazu. Model, na podstawie danych opisujących skład substratu oraz stan konsorcjum mikroorganizmów, jest w stanie symulować zachowanie układu w którym produkowany jest biogaz. Symulowane parametry obejmują między innymi: szybkość i skład powstającego biogazu, warunki środowiska w którym zachodzi produkcja biogazu, liczebność populacji mikroorganizmów biorących udział w produkcji biogazu oraz ilość materii organicznej nieulegającej rozkładowi. 

Model jest w stanie symulować załamanie procesu tworzenia biogazu w wyniku zakwaszenia środowiska, wymycia mikroorganizmów metanogennych (na skutek zastosowania zbyt wysokiego przepływu cieczy przez bioreaktor) oraz podania zbyt dużej dawki substratu. Walidację modelu prowadzono przez porównanie z wynikami uzyskanymi dla bioreaktorów beztlenowych pracujących w skali laboratoryjnej w trybie wsadowym oraz ciągłym.


Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologiiZalety rozwiązania

1)     Model może być stosowany do opisu zachowania różnych typów bioreaktorów wykorzystywanych w produkcji biogazu.

2)     Łatwość użycia wyników dotyczących składu substratów uzyskanych w jednostkach zewnętrznych (laboratoria komercyjne).

3)     Możliwość modelowania różnych stanów bioreaktora spotykanych w warunkach rzeczywistych (rozruch, praca stabilna, sytuacje załamania metanogenezy).

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 3 – Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie założenia dotyczące technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Imię i nazwisko konsultanta


dr. inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Udzielone prawo ochronne / status IP


know-how