https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Technologia regeneracji sorbentu wapniowego przeznaczonego do wychwytywania CO2 w pętli chemicznej.

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Technologia regeneracji sorbentu wapniowego przeznaczonego do wychwytywania CO2 w pętli chemicznej.

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest technologia regeneracji sorbentu wapniowego wykorzystywanego do wychwytu CO2. Technologia pozwala na regenerację sorbentu, a tym samym na jego ponowne użycie do wychwytywania CO2 w kolejnych cyklach.

Technologia została zgłoszona do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod nr zgłoszenia P.406868.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia regeneracji sorbentu wapniowego zawiera dwie metody. Pierwsza to regeneracja przy użyciu wody druga pary wodnej. Proces regeneracji prowadzony jest w odpowiedniej temperaturze i przy odpowiednim stężeniu gazów. Obie metody mogą wykorzystywać do regeneracji gaz bogaty w CO2. Regeneracja sorbentu może być przeprowadzana po procesie kalcynacji lub karbonatyzacji.

Badania wykazy, że sorbent można regenerować po każdym cyklu, lecz najbardziej wydajna jest regeneracja powyżej 8 cyklu pętli procesu wychwytu CO2 w zależności od stosowanej metody oraz rodzaju sorbentu. Technologia pozwala na zwiększenie co najmniej dwukrotnie ilości wychwytu CO2 przez sorbent po kilku, kilkunastu cyklach jego użycia.

Przeprowadzono testy z zawartością siarki w gazie wynoszącą 1500 ppm. W żadnym przypadku nie odnotowano pogorszenia procesu regeneracji sorbentu wapniowego. Sorbent wychwytuje te same ilości CO2 niezależnie od zanieczyszczenia oczyszczanego gazu siarką.

Główną zaletą technologii jest oszczędność sorbentu wapniowego w procesie wychwytu CO2, dzięki procesom regeneracji i możliwości jego ponownego użycia. Przekłada się to bezpośrednio na redukcję kosztów wychwytu CO2.

Technologia została zwalidowana w skali laboratoryjnej na kilku sorbentach wapniowych. Wyniki są powtarzalne. 

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Końcowymi odbiorcami technologii są elektrownie węglowe, przemysł chemiczny oraz hutniczy (żelaza i stali), bowiem podmioty te często same opracowują technologie oczyszczania gazów. 

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


– regeneracja sorbentu wapniowego przy użyciu wody lub pary wodnej,

– możliwość użycia gazu CO2 do regeneracji sorbentu wapniowego,

– zwiększenie, co najmniej dwukrotne, ilości wychwytu CO2 przez zregenerowany sorbent po kilkunastu cyklach jego użycia,

 -niezmienność wychwytu CO2 przez sorbent w obecności dużej zawartości siarki w gazie. Cecha ta jest niespotykana w konkurencyjnej metodzie MEA. 

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
 • Sposób regeneracji sorbentu wapniowego do wychwytywania CO2 w pętli chemicznej
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Sposób regeneracji sorbentu wapniowego do wychwytywania CO2 w pętli chemicznej

  Data zgłoszenia w UPRP

  17/01/2014

  Nr sprawy

  P.406868

  Twórcy

  Pawlak-Kruczek Halina,

  Baranowski Marcin

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_8_2014.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


sorbent wapniowy, regeneracja sorbentu, oczyszczanie spalin, wychwyt CO2