Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zapytanie ofertowe: Realizacja prac badawczo-rozwojowych

Aktualizacja 23.08.2019r.

Wynik postępowania: Na zapytanie ofertowe odpowiedział jeden podmiot. Oferta wpłynęła w dniu 20.08.2019r. i nie spełniła warunków udziału zawartych w zapytaniu ofertowym. Ze względu na niespełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, zamówienie nie zostanie udzielone. Postępowanie zakończono bez wyboru oferenta.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe w sprawie realizacji prac badawczo-rozwojowych zmierzających do walidacji technologii pt. „Zawór rozdzielczy suwakowy o ulepszonych charakterystykach dynamicznych”.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych zmierzających do walidacji technologii pt. „Zawór rozdzielczy suwakowy o ulepszonych charakterystykach dynamicznych”, zgodnie z dalszym opisem, wraz z dostarczeniem Zamawiającemu dwóch prototypowych cewek.
Celem badań jest przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania i scharakteryzowania cewki elektrycznej do sterowania rozdzielaczami suwakowymi z przedłużoną zworą, której część zostanie wyprowadzona na zewnątrz.

Termin składania ofert: 07.08.2019 r.

05/08/2019 AKTUALIZACJA: Termin składania ofert: 21.08.2019 r. (Z uwagi na złożone zapytanie oferenta zgodnie z  pkt. 3 ppkt. 8 Zapytania)

Plik do pobrania: zapytanie ofertowe >>

Miejsce składania ofert: 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska,
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

lub na adres e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl 

Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej, przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr. W przypadku, gdy mimo właściwego upublicznienia i rozesłania zapytania ofertowego wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Osoba do kontaktów z oferentami:

dr inż. Tomasz Marciniszyn
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 41 95 | fax 71 320 39 48 |
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl