Go to main content
Home page
Home page contrast-switcher
Zapytanie ofertowe: Dostęp do bazy danych raportów rynkowych w okresie 01.05.2019-31.03.2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkurencyjnym i oceny ofert, zamówienie zostaje udzielone firmie Frost&Sullivan Ltd.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe w sprawie „Dostępu do bazy danych raportów rynkowych dotyczących rozwoju technologii”.

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych)


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp do bazy danych raportów rynkowych w okresie 01.05.2019-31.03.2020.

Baza powinna zawierać raporty rynkowe opisujące trendy technologiczne w poszczególnych branżach i segmentach rynku, prezentujące kierunki rozwoju technologicznego poszczególnych sektorów, wymiarujące wpływ innowacji na tempo rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki.
Baza musi zawierać łącznie minimalnie 45 000 raportów branżowych, dotyczących przede wszystkim następujących sektorów przemysłu:

 • Branża telekomunikacyjna,
 • Branża chemiczna,
 • Branża spożywcza,
 • Branża energetyczna,
 • Branża medyczna,
 • Branża farmaceutyczna,
 • Branża automatyki przemysłowej,
 • Branża elektroniczna,
 • Branża IT,
 • Branża pomiarów elektronicznych,
 • Branża przetwórstwa materiałów.

Termin składania ofert: 05.04.2019 r.

Plik do pobrania: zapytanie ofertowe >>

Miejsce składania ofert: 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska,
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

lub na adres e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl 

Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej, przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr. W przypadku, gdy mimo właściwego upublicznienia i rozesłania zapytania ofertowego wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Osoba do kontaktów z oferentami:

Jacek Pietrzak
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 42 | fax 71 320 39 48 |
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl